Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

 

Artikel 44
Deze wet kan worden aangehaald als: Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 3 juli 1989
Beatrix
De Minister van Justitie,
f
Korthals Altes
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
n
Smit-Kroes
Uitgegeven de zevenentwintigste juli 1989
De Minister van Justitie a.i.,
g
J. M. Braks
Bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Afdeling A. Verkeer te land

Categorie-indeling B:
1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;
2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;
3 - Bromfietsers en snorfietsers;
4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;
5 - Voetgangers;
6 - Overige weggebruikers;
7 - Schippers;
8 - Een ieder.
NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen
Feit

Artikel

Tarief in Euro per feit en per categorie
1
2
3
4
5
6
7
8
Nummers K 010 - K 175: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)
K
010
als weggebruiker geen gevolg geven aan een aanwijzing door een opsporingsambtenaar gegeven
12 lid 1 WVW 1994
150
150
100
60
45
60
K
025
als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is
36 lid 3 sub d WVW 1994
30
30
30
het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan
40 lid 1 WVW 1994
K
030
a
- een motorrijtuig
90
90
60
90
K
030
b
- de aanhangwagen
90
90
60
90
K
035
het ongeldig verklaarde kentekenbewijs niet binnen de bepaalde termijn inleveren bij de minister van Verkeer en Waterstaat
57 lid 3 WVW 1994
150
als houder van een kentekenbewijs niet op eerste vordering van een daartoe aangewezen persoon dat bewijs of één of meer delen van dat bewijs overgeven, omdat (voor) het voertuig waarvoor het kentekenbewijs is afgegeven
K
040
a
- de verschuldigde belastingen en rechten niet zijn voldaan
60 lid 1 sub a WVW 1994
90
K
040
b
- niet voldoet aan de bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 gestelde eisen
60 lid 1 sub b WVW 1994
90
K
040
c
- niet voldoet aan de gestelde eisen in de Wet personenvervoer 2000 wat betreft de inrichting en de uitrusting
60 lid 1 sub c WVW 1994
90
K
040
d
- niet voldoet aan de gestelde eisen in de Wet ambulancevervoer wat betreft de inrichting en de uitrusting
60 lid 1 sub c WVW 1994
90
K
040
e
- niet voldoet aan de in het kentekenbewijs vermelde voorschriften
60 lid 2 WVW 1994
90
voor een kentekenplichtig motorrijtuig van 3500 kg of minder
K
045
a
- is geen keuringsbewijs afgegeven
72 lid 1 WVW 1994
90
90
K
045
b
- heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren
72 lid 2 sub b WVW 1994
90
90
voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen van meer dan 3500 kg
K
046
a
- is geen keuringsbewijs afgegeven
72 lid 1 WVW 1994
340
340
K
046
b
- heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren
72 lid 2 sub b WVW 1994
340
340
het afgegeven keuringsbewijs
K
050
a
- voldoet niet aan de vastgestelde eisen inzake inrichting en uitvoering
72 lid 2 sub a WVW 1994
30
30
K
050
b
- is niet behoorlijk leesbaar
72 lid 2 sub c WVW 1994
30
30
als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs
K
060
a
- niet voldoet aan de gestelde eisen
107 lid 2 sub a WVW 1994
30
30
20
K
060
e
- zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken
107 lid 2 sub b WVW 1994
60
60
40
K
060
c
- niet behoorlijk leesbaar is
107 lid 2 sub c WVW 1994
60
60
40
K
065
a
als bestuurder beneden de 18 jaar een motorrijtuig besturen (buitenlander met rijbewijs)
110 lid 1 WVW 1994
90
90
K
075
rijonderricht geven voor rijbewijs A aan anderen dan aan de bestuurder op wiens motorrijtuig hij zich bevindt
110b WVW 1994 jo. 7 sub a RR
180
rijonderricht geven voor rijbewijs A, terwijl degene die rijonderricht geeft zich niet achter de bestuurder op het motorrijtuig bevindt
K
080
a
- zonder radiografisch contact
110b WVW 1994 jo. 7 sub b RR
180
K
080
b
- aan meer dan twee bestuurders
110b WVW 1994 jo. 7 sub b RR
180
rijonderricht geven voor rijbewijs A
K
085
a
- terwijl tegelijkertijd rijonderricht wordt gegeven voor een andere rijbewijscategorie
110b WVW 1994 jo. 7 sub c RR
180
K
085
b
- terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding
110b WVW 1994 jo. 7 sub d RR
60
K
085
c
- terwijl degene aan wie rijonderricht wordt gegeven niet in het bezit is van een geldig theorie-certificaat voor de rijbewijscategorie A of van een geldig rijbewijs A (beperkt) en/of B
110b WVW 1994 jo. 7 sub e RR
180
rijonderricht geven voor rijbewijs B terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van
K
090
a
- een dubbele bediening cq een onderbreker
110b WVW 1994 jo. 8 sub a RR
180
K
090
b
- een binnen en een buitenspiegel ten behoeve van de rij-instructeur
110b WVW 1994 jo. 8 sub b RR
180
K
090
c
- een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding
110b WVW 1994 jo. 8 sub c RR
60
rijonderricht geven voor rijbewijs C, D of E terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van
K
095
a
- een dubbele bediening cq een onderbreker
110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub a RR
180
K
095
b
- twee of meer buitenspiegels ten behoeve van de rij-instructeur
110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub b RR
180
K
095
c
- een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding
110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub c RR
60
K
100
rijonderricht geven voor rijbewijs C of D terwijl de leerling niet in het bezit is van een rijbewijs B
110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub d RR
120
K
105
rijonderricht geven voor rijbewijs E terwijl de leerling niet in het bezit is van een rijbewijs geldig voor het besturen van het trekkende motorrijtuig
110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub e RR
120
K
106
rijonderricht geven terwijl de leerling de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt
110b lid 1 sub b WVW 1994
120
K
107
rijonderricht geven met een motorrijtuig dat is ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen terwijl de leerling nog geen 21 jaar is
110b lid 1 sub b WVW 1994
120
K
108
rijonderricht geven terwijl de leerling de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt (bromfietsrijbewijs)
110b lid 1 sub b WVW 1994
120
K
120
het niet inleveren van een rijbewijs waarvan de geldigheid is geschorst
131 lid 3 sub b WVW 1994
150
K
135
aa
als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl het afgegeven certificaat onjuist is ingericht en uitgevoerd dan wel niet behoorlijk leesbaar is
art. VIIA Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs
30
K
140
aa
als houder van een ongeldig verklaard bromfietscertificaat dit certificaat niet inleveren zodra de ongeldigverklaring van kracht is geworden
art. VII lid 3 Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs, Stb. 2006, 322
90
K
145
a
als bestuurder handelen in strijd met één of meer aan een ontheffing verbonden voorschrift(en), niet betrekking hebbend op de begeleiding of vakbekwaamheid
150 lid 2 WVW 1994
90
90
60
35
als bestuurder van een motorrijtuig niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven
160 lid 1/2/3 WVW 1994
K
150
a
- het kentekenbewijs
30
30
30
K
150
b
- het keuringsbewijs
30
K
150
c
- het rijbewijs
60
60
60
K
150
da
- het bromfietscertificaat dan wel een rijbewijs (niet zijnde een rijbewijs AM)
art. VIII Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs, Stb. 2006, 322
60
K
150
e
- de ontheffing
30
K
155
niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht
160 lid 5 WVW 1994
150
150
100
60
150
zich zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd door
5 WVW 1994
K
175
a
- onvoldoende zicht door de voorruit
150
150
100
K
175
f
- onvoldoende zicht door de achterruit en/of zijruiten
90
60
K
175
d
- onvoldoende zicht door voor-, achter- en zijruiten
240
160
Nummers S 005 - S 010, VA 004 - VR 030: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Categorie-indeling C: (maximum snelheid)
1 - motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto's, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen);
2 - vrachtauto's, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen;
3 - bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor;
4 - land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.
Feit

Artikel

Tarief in Euro per feit en per categorie
1
2
3
4

Hoofdstuk 2. Verkeersregels

VIII. Maximum snelheid
a. Algemeen
als bestuurder niet in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is
19 RVV 1990
S
005
a
- bij snelheden tot en met 80 km/h
180
180
120
als bestuurder niet in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is. De gedraging/overtreding is geconstateerd met behulp van het Videocontrole systeem (VCS)
19 RVV 1990
S
010
a
- bij snelheden tot en met 80 km/h
180
180
Snelheidsoverschrijdingen
Noot snelheidsoverschrijdingen algemeen
Indien een feitcode van toepassing is waarbij de snelheidsoverschrijding per kilometer is aangegeven en er wordt een waarde achter de komma gemeten, dan moet deze te allen tijde naar beneden worden afgerond op een hele kilometer.
b. Binnen de bebouwde kom
Noot: * = recidiveregeling snelheid (zie punt 3 Richtlijnen voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen); bij staandehouding wordt bij overschrijding vanaf 50 km/h of 30 km/h (cat. 3) het rijbewijs ingevorderd en dient het proces-verbaal met het proces-verbaal van invordering te worden ingezonden naar het openbaar ministerie
overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (gedragsregel)
20 sub a RVV 1990 (cat 1/2), 22 sub c RVV 1990 (cat 1), 20 sub b RVV 1990 (cat 3), 22 sub d RVV 1990 (cat 3), 22 sub b RVV 1990 (cat 4)
VA
004
- met 4 km/h
19
31
19
19
VA
005
- met 5 km/h
24
37
24
24
VA
006
- met 6 km/h
27
42
27
27
VA
007
- met 7 km/h
32
49
32
32
VA
008
- met 8 km/h
36
55
36
36
VA
009
- met 9 km/h
40
61
40
40
VA
010
- met 10 km/h
46
68
46
46
VA
011
- met 11 km/h
51
75
51
51
VA
012
- met 12 km/h
57
84
57
57
VA
013
- met 13 km/h
63
91
63
63
VA
014
- met 14 km/h
69
99
69
69
VA
015
- met 15 km/h
75
108
75
75
VA
016
- met 16 km/h
82
116
82
82
VA
017
- met 17 km/h
90
126
90
90
VA
018
- met 18 km/h
97
134
97
97
VA
019
- met 19 km/h
104
144
104
104
VA
020
- met 20 km/h
111
153
111
111
VA
021
- met 21 km/h
120
164
120
120
VA
022
- met 22 km/h
128
175
128
128
VA
023
- met 23 km/h
136
184
136
136
VA
024
- met 24 km/h
145
196
145
145
VA
025
- met 25 km/h
154
207
154
154
VA
026
- met 26 km/h
164
219
164
164
VA
027
- met 27 km/h
174
231
174
174
VA
028
- met 28 km/h
183
243
183
183
VA
029
- met 29 km/h
193
255
193
193
VA
030
- met 30 km/h
204
268
204
overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (verkeersbord A1)
62 jo. bord A1 RVV 1990
VB
004
- met 4 km/h
19
31
19
19
VB
005
- met 5 km/h
24
37
24
24
VB
006
- met 6 km/h
27
42
27
27
VB
007
- met 7 km/h
32
49
32
32
VB
008
- met 8 km/h
36
55
36
36
VB
009
- met 9 km/h
40
61
40
40
VB
010
- met 10 km/h
46
68
46
46
VB
011
- met 11 km/h
51
75
51
51
VB
012
- met 12 km/h
57
84
57
57
VB
013
- met 13 km/h
63
91
63
63
VB
014
- met 14 km/h
69
99
69
69
VB
015
- met 15 km/h
75
108
75
75
VB
016
- met 16 km/h
82
116
82
82
VB
017
- met 17 km/h
90
126
90
90
VB
018
- met 18 km/h
97
134
97
97
VB
019
- met 19 km/h
104
144
104
104
VB
020
- met 20 km/h
111
153
111
111
VB
021
- met 21 km/h
120
164
120
120
VB
022
- met 22 km/h
128
175
128
128
VB
023
- met 23 km/h
136
184
136
136
VB
024
- met 24 km/h
145
196
145
145
VB
025
- met 25 km/h
154
207
154
154
VB
026
- met 26 km/h
164
219
164
164
VB
027
- met 27 km/h
174
231
174
174
VB
028
- met 28 km/h
183
243
183
183
VB
029
- met 29 km/h
193
255
193
193
VB
030
- met 30 km/h
204
268
204
overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (verkeersbord A3)
62 jo. bord A3 RVV 1990
VC
004
- met 4 km/h
19
31
19
19
VC
005
- met 5 km/h
24
37
24
24
VC
006
- met 6 km/h
27
42
27
27
VC
007
- met 7 km/h
32
49
32
32
VC
008
- met 8 km/h
36
55
36
36
VC
009
- met 9 km/h
40
61
40
40
VC
010
- met 10 km/h
46
68
46
46
VC
011
- met 11 km/h
51
75
51
51
VC
012
- met 12 km/h
57
84
57
57
VC
013
- met 13 km/h
63
91
63
63
VC
014
- met 14 km/h
69
99
69
69
VC
015
- met 15 km/h
75
108
75
75
VC
016
- met 16 km/h
82
116
82
82
VC
017
- met 17 km/h
90
126
90
90
VC
018
- met 18 km/h
97
134
97
97
VC
019
- met 19 km/h
104
144
104
104
VC
020
- met 20 km/h
111
153
111
111
VC
021
- met 21 km/h
120
164
120
120
VC
022
- met 22 km/h
128
175
128
128
VC
023
- met 23 km/h
136
184
136
136
VC
024
- met 24 km/h
145
196
145
145
VC
025
- met 25 km/h
154
207
154
154
VC
026
- met 26 km/h
164
219
164
164
VC
027
- met 27 km/h
174
231
174
174
VC
028
- met 28 km/h
183
243
183
183
VC
029
- met 29 km/h
193
255
193
193
VC
030
- met 30 km/h
204
268
204
overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A1)
62 jo. bord A1 RVV 1990
VD
004
- met 4 km/h
31
66
31
31
VD
005
- met 5 km/h
37
75
37
37
VD
006
- met 6 km/h
42
82
42
42
VD
007
- met 7 km/h
49
93
49
49
VD
008
- met 8 km/h
55
102
55
55
VD
009
- met 9 km/h
61
111
61
61
VD
010
- met 10 km/h
68
121
68
68
VD
011
- met 11 km/h
75
132
75
75
VD
012
- met 12 km/h
84
142
84
84
VD
013
- met 13 km/h
91
153
91
91
VD
014
- met 14 km/h
99
164
99
99
VD
015
- met 15 km/h
108
176
108
108
VD
016
- met 16 km/h
116
187
116
116
VD
017
- met 17 km/h
126
200
126
126
VD
018
- met 18 km/h
134
211
134
134
VD
019
- met 19 km/h
144
224
144
144
VD
020
- met 20 km/h
153
236
153
153
VD
021
- met 21 km/h
164
250
164
164
VD
022
- met 22 km/h
175
264
175
175
VD
023
- met 23 km/h
184
277
184
184
VD
024
- met 24 km/h
196
291
196
196
VD
025
- met 25 km/h
207
306
207
207
VD
026
- met 26 km/h
219
320
219
219
VD
027
- met 27 km/h
231
336
231
231
VD
028
- met 28 km/h
243
243
243
VD
029
- met 29 km/h
255
255
255
VD
030
- met 30 km/h
268
268
overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A3)
62 jo. bord A3 RVV 1990
VE
004
- met 4 km/h
31
66
31
31
VE
005
- met 5 km/h
37
75
37
37
VE
006
- met 6 km/h
42
82
42
42
VE
007
- met 7 km/h
49
93
49
49
VE
008
- met 8 km/h
55
102
55
55
VE
009
- met 9 km/h
61
111
61
61
VE
010
- met 10 km/h
68
121
68
68
VE
011
- met 11 km/h
75
132
75
75
VE
012
- met 12 km/h
84
142
84
84
VE
013
- met 13 km/h
91
153
91
91
VE
014
- met 14 km/h
99
164
99
99
VE
015
- met 15 km/h
108
176
108
108
VE
016
- met 16 km/h
116
187
116
116
VE
017
- met 17 km/h
126
200
126
126
VE
018
- met 18 km/h
134
211
134
134
VE
019
- met 19 km/h
144
224
144
144
VE
020
- met 20 km/h
153
236
153
153
VE
021
- met 21 km/h
164
250
164
164
VE
022
- met 22 km/h
175
264
175
175
VE
023
- met 23 km/h
184
277
184
184
VE
024
- met 24 km/h
196
291
196
196
VE
025
- met 25 km/h
207
306
207
207
VE
026
- met 26 km/h
219
320
219
219
VE
027
- met 27 km/h
231
336
231
231
VE
028
- met 28 km/h
243
243
243
VE
029
- met 29 km/h
255
255
255
VE
030
- met 30 km/h
268
268
c. (Auto)wegen buiten de bebouwde kom
Noot: * = recidiveregeling snelheid (zie punt 3 Richtlijnen voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen); bij staandehouding wordt bij overschrijding vanaf 50 km/h of 30 km/h (cat. 3) het rijbewijs ingevorderd en dient het proces-verbaal met het proces-verbaal van invordering te worden ingezonden naar het openbaar ministerie
overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (gedragsregel)
21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a RVV 1990 (cat 2) 21 sub b RVV 1990 (cat 3) 22 sub d RVV 1990 (cat 3) 22 sub b RVV 1990 (cat 4) 22 a RVV 1990 (cat 2 T 100 bussen)
VF
004
- met 4 km/h
16
25
16
16
VF
005
- met 5 km/h
21
30
21
21
VF
006
- met 6 km/h
25
34
25
25
VF
007
- met 7 km/h
28
40
28
28
VF
008
- met 8 km/h
33
46
33
33
VF
009
- met 9 km/h
38
51
38
38
VF
010
- met 10 km/h
43
58
43
43
VF
011
- met 11 km/h
48
64
48
48
VF
012
- met 12 km/h
54
72
54
54
VF
013
- met 13 km/h
60
78
60
60
VF
014
- met 14 km/h
64
85
64
64
VF
015
- met 15 km/h
72
93
72
72
VF
016
- met 16 km/h
78
100
78
78
VF
017
- met 17 km/h
84
109
84
84
VF
018
- met 18 km/h
91
117
91
91
VF
019
- met 19 km/h
98
126
98
98
VF
020
- met 20 km/h
105
134
105
105
VF
021
- met 21 km/h
112
144
112
112
VF
022
- met 22 km/h
121
153
121
121
VF
023
- met 23 km/h
128
163
128
128
VF
024
- met 24 km/h
136
172
136
136
VF
025
- met 25 km/h
145
182
145
145
VF
026
- met 26 km/h
154
193
154
154
VF
027
- met 27 km/h
163
204
163
163
VF
028
- met 28 km/h
172
214
172
172
VF
029
- met 29 km/h
182
225
182
182
VF
030
- met 30 km/h
192
237
192
overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (verkeersbord A1)
62 jo. bord A1 RVV 1990
VG
004
- met 4 km/h
16
25
16
VG
005
- met 5 km/h
21
30
21
VG
006
- met 6 km/h
25
34
25
VG
007
- met 7 km/h
28
40
28
VG
008
- met 8 km/h
33
46
33
VG
009
- met 9 km/h
38
51
38
VG
010
- met 10 km/h
43
58
43
VG
011
- met 11 km/h
48
64
48
VG
012
- met 12 km/h
54
72
54
VG
013
- met 13 km/h
60
78
60
VG
014
- met 14 km/h
64
85
64
VG
015
- met 15 km/h
72
93
72
VG
016
- met 16 km/h
78
100
78
VG
017
- met 17 km/h
84
109
84
VG
018
- met 18 km/h
91
117
91
VG
019
- met 19 km/h
98
126
98
VG
020
- met 20 km/h
105
134
105
VG
021
- met 21 km/h
112
144
112
VG
022
- met 22 km/h
121
153
121
VG
023
- met 23 km/h
128
163
128
VG
024
- met 24 km/h
136
172
136
VG
025
- met 25 km/h
145
182
145
VG
026
- met 26 km/h
154
193
154
VG
027
- met 27 km/h
163
204
163
VG
028
- met 28 km/h
172
214
172
VG
029
- met 29 km/h
182
225
182
VG
030
- met 30 km/h
192
237
overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (verkeersbord A3)
62 jo. bord A3 RVV 1990
VH
004
- met 4 km/h
16
25
16
VH
005
- met 5 km/h
21
30
21
VH
006
- met 6 km/h
25
34
25
VH
007
- met 7 km/h
28
40
28
VH
008
- met 8 km/h
33
46
33
VH
009
- met 9 km/h
38
51
38
VH
010
- met 10 km/h
43
58
43
VH
011
- met 11 km/h
48
64
48
VH
012
- met 12 km/h
54
72
54
VH
013
- met 13 km/h
60
78
60
VH
014
- met 14 km/h
64
85
64
VH
015
- met 15 km/h
72
93
72
VH
016
- met 16 km/h
78
100
78
VH
017
- met 17 km/h
84
109
84
VH
018
- met 18 km/h
91
117
91
VH
019
- met 19 km/h
98
126
98
VH
020
- met 20 km/h
105
134
105
VH
021
- met 21 km/h
112
144
112
VH
022
- met 22 km/h
121
153
121
VH
023
- met 23 km/h
128
163
128
VH
024
- met 24 km/h
136
172
136
VH
025
- met 25 km/h
145
182
145
VH
026
- met 26 km/h
154
193
154
VH
027
- met 27 km/h
163
204
163
VH
028
- met 28 km/h
172
214
172
VH
029
- met 29 km/h
182
225
182
VH
030
- met 30 km/h
192
237
overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A1)
62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a RVV 1990
VI
004
- met 4 km/h
25
36
25
VI
005
- met 5 km/h
30
44
30
VI
006
- met 6 km/h
34
51
34
VI
007
- met 7 km/h
40
60
40
VI
008
- met 8 km/h
46
68
46
VI
009
- met 9 km/h
51
76
51
VI
010
- met 10 km/h
58
86
58
VI
011
- met 11 km/h
64
94
64
VI
012
- met 12 km/h
72
105
72
VI
013
- met 13 km/h
78
114
78
VI
014
- met 14 km/h
85
123
85
VI
015
- met 15 km/h
93
135
93
VI
016
- met 16 km/h
100
145
100
VI
017
- met 17 km/h
109
156
109
VI
018
- met 18 km/h
117
166
117
VI
019
- met 19 km/h
126
178
126
VI
020
- met 20 km/h
134
189
134
VI
021
- met 21 km/h
144
201
144
VI
022
- met 22 km/h
153
214
153
VI
023
- met 23 km/h
163
226
163
VI
024
- met 24 km/h
172
238
172
VI
025
- met 25 km/h
182
252
182
VI
026
- met 26 km/h
193
265
193
VI
027
- met 27 km/h
204
278
204
VI
028
- met 28 km/h
214
291
214
VI
029
- met 29 km/h
225
306
225
VI
030
- met 30 km/h
237
320
overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A3)
62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a RVV 1990
VK
004
- met 4 km/h
25
36
25
VK
005
- met 5 km/h
30
44
30
VK
006
- met 6 km/h
34
51
34
VK
007
- met 7 km/h
40
60
40
VK
008
- met 8 km/h
46
68
46
VK
009
- met 9 km/h
51
76
51
VK
010
- met 10 km/h
58
86
58
VK
011
- met 11 km/h
64
94
64
VK
012
- met 12 km/h
72
105
72
VK
013
- met 13 km/h
78
114
78
VK
014
- met 14 km/h
85
123
85
VK
015
- met 15 km/h
93
135
93
VK
016
- met 16 km/h
100
145
100
VK
017
- met 17 km/h
109
156
109
VK
018
- met 18 km/h
117
166
117
VK
019
- met 19 km/h
126
178
126
VK
020
- met 20 km/h
134
189
134
VK
021
- met 21 km/h
144
201
144
VK
022
- met 22 km/h
153
214
153
VK
023
- met 23 km/h
163
226
163
VK
024
- met 24 km/h
172
238
172
VK
025
- met 25 km/h
182
252
182
VK
026
- met 26 km/h
193
265
193
VK
027
- met 27 km/h
204
278
204
VK
028
- met 28 km/h
214
291
214
VK
029
- met 29 km/h
225
306
225
VK
030
- met 30 km/h
237
320
d. Autosnelwegen
Noot: * = recidiveregeling snelheid (zie punt 3 Richtlijnen voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen); bij staandehouding wordt bij overschrijding vanaf 50 km/h of 30 km/h (cat. 3) het rijbewijs ingevorderd en dient het proces-verbaal met het proces-verbaal van invordering te worden ingezonden naar het openbaar ministerie
overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom (gedragsregel)
21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a RVV 1990 (cat 2), 22 a RVV 1990 (cat 2 T 100 bussen)
VL
004
- met 4 km/h
16
22
VL
005
- met 5 km/h
20
27
VL
006
- met 6 km/h
24
32
VL
007
- met 7 km/h
27
38
VL
008
- met 8 km/h
32
43
VL
009
- met 9 km/h
37
49
VL
010
- met 10 km/h
40
55
VL
011
- met 11 km/h
45
61
VL
012
- met 12 km/h
51
68
VL
013
- met 13 km/h
56
74
VL
014
- met 14 km/h
62
81
VL
015
- met 15 km/h
67
88
VL
016
- met 16 km/h
73
96
VL
017
- met 17 km/h
79
104
VL
018
- met 18 km/h
86
111
VL
019
- met 19 km/h
92
120
VL
020
- met 20 km/h
99
128
VL
021
- met 21 km/h
106
136
VL
022
- met 22 km/h
114
146
VL
023
- met 23 km/h
121
154
VL
024
- met 24 km/h
128
164
VL
025
- met 25 km/h
136
174
VL
026
- met 26 km/h
144
183
VL
027
- met 27 km/h
152
194
VL
028
- met 28 km/h
160
204
VL
029
- met 29 km/h
170
214
VL
030
- met 30 km/h
178
225
VL
031
a
- met 31 km/h
188
VL
032
a
- met 32 km/h
198
VL
033
a
- met 33 km/h
207
VL
034
a
- met 34 km/h
217
VL
035
a
- met 35 km/h
226
VL
036
a
- met 36 km/h
237
VL
037
a
- met 37 km/h
247
VL
038
a
- met 38 km/h
258
VL
039
a
- met 39 km/h
268
VL
040
a
- met 40 km/h
280
overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom (verkeersbord A1)
62 jo. bord A1 RVV 1990
VM
004
- met 4 km/h
16
22
VM
005
- met 5 km/h
20
27
VM
006
- met 6 km/h
24
32
VM
007
- met 7 km/h
27
38
VM
008
- met 8 km/h
32
43
VM
009
- met 9 km/h
37
49
VM
010
- met 10 km/h
40
55
VM
011
- met 11 km/h
45
61
VM
012
- met 12 km/h
51
68
VM
013
- met 13 km/h
56
74
VM
014
- met 14 km/h
62
81
VM
015
- met 15 km/h
67
88
VM
016
- met 16 km/h
73
96
VM
017
- met 17 km/h
79
104
VM
018
- met 18 km/h
86
111
VM
019
- met 19 km/h
92
120
VM
020
- met 20 km/h
99
128
VM
021
- met 21 km/h
106
136
VM
022
- met 22 km/h
114
146
VM
023
- met 23 km/h
121
154
VM
024
- met 24 km/h
128
164
VM
025
- met 25 km/h
136
174
VM
026
- met 26 km/h
144
183
VM
027
- met 27 km/h
152
194
VM
028
- met 28 km/h
160
204
VM
029
- met 29 km/h
170
214
VM
030
- met 30 km/h
178
225
VM
031
a
- met 31 km/h
188
VM
032
a
- met 32 km/h
198
VM
033
a
- met 33 km/h
207
VM
034
a
- met 34 km/h
217
VM
035
a
- met 35 km/h
226
VM
036
a
- met 36 km/h
237
VM
037
a
- met 37 km/h
247
VM
038
a
- met 38 km/h
258
VM
039
a
- met 39 km/h
268
VM
040
a
- met 40 km/h
280
overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom (verkeersbord A3)
62 jo. bord A3 RVV 1990
VN
004
- met 4 km/h
16
22
VN
005
- met 5 km/h
20
27
VN
006
- met 6 km/h
24
32
VN
007
- met 7 km/h
27
38
VN
008
- met 8 km/h
32
43
VN
009
- met 9 km/h
37
49
VN
010
- met 10 km/h
40
55
VN
011
- met 11 km/h
45
61
VN
012
- met 12 km/h
51
68
VN
013
- met 13 km/h
56
74
VN
014
- met 14 km/h
62
81
VN
015
- met 15 km/h
67
88
VN
016
- met 16 km/h
73
96
VN
017
- met 17 km/h
79
104
VN
018
- met 18 km/h
86
111
VN
019
- met 19 km/h
92
120
VN
020
- met 20 km/h
99
128
VN
021
- met 21 km/h
106
136
VN
022
- met 22 km/h
114
146
VN
023
- met 23 km/h
121
154
VN
024
- met 24 km/h
128
164
VN
025
- met 25 km/h
136
174
VN
026
- met 26 km/h
144
183
VN
027
- met 27 km/h
152
194
VN
028
- met 28 km/h
160
204
VN
029
- met 29 km/h
170
214
VN
030
- met 30 km/h
178
225
VN
031
a
- met 31 km/h
188
VN
032
a
- met 32 km/h
198
VN
033
a
- met 33 km/h
207
VN
034
a
- met 34 km/h
217
VN
035
a
- met 35 km/h
226
VN
036
a
- met 36 km/h
237
VN
037
a
- met 37 km/h
247
VN
038
a
- met 38 km/h
258
VN
039
a
- met 39 km/h
268
VN
040
a
- met 40 km/h
280
overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A1)
62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a RVV 1990
VO
004
- met 4 km/h
22
33
VO
005
- met 5 km/h
27
40
VO
006
- met 6 km/h
32
48
VO
007
- met 7 km/h
38
56
VO
008
- met 8 km/h
43
64
VO
009
- met 9 km/h
49
73
VO
010
- met 10 km/h
55
81
VO
011
- met 11 km/h
61
90
VO
012
- met 12 km/h
68
99
VO
013
- met 13 km/h
74
109
VO
014
- met 14 km/h
81
118
VO
015
- met 15 km/h
88
128
VO
016
- met 16 km/h
96
138
VO
017
- met 17 km/h
104
148
VO
018
- met 18 km/h
111
159
VO
019
- met 19 km/h
120
170
VO
020
- met 20 km/h
128
181
VO
021
- met 21 km/h
136
192
VO
022
- met 22 km/h
146
204
VO
023
- met 23 km/h
154
216
VO
024
- met 24 km/h
164
228
VO
025
- met 25 km/h
174
240
VO
026
- met 26 km/h
183
252
VO
027
- met 27 km/h
194
265
VO
028
- met 28 km/h
204
278
VO
029
- met 29 km/h
214
291
VO
030
- met 30 km/h
225
304
overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A3)
62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a RVV 1990
VP
004
- met 4 km/h
22
33
VP
005
- met 5 km/h
27
40
VP
006
- met 6 km/h
32
48
VP
007
- met 7 km/h
38
56
VP
008
- met 8 km/h
43
64
VP
009
- met 9 km/h
49
73
VP
010
- met 10 km/h
55
81
VP
011
- met 11 km/h
61
90
VP
012
- met 12 km/h
68
99
VP
013
- met 13 km/h
74
109
VP
014
- met 14 km/h
81
118
VP
015
- met 15 km/h
88
128
VP
016
- met 16 km/h
96
138
VP
017
- met 17 km/h
104
148
VP
018
- met 18 km/h
111
159
VP
019
- met 19 km/h
120
170
VP
020
- met 20 km/h
128
181
VP
021
- met 21 km/h
136
192
VP
022
- met 22 km/h
146
204
VP
023
- met 23 km/h
154
216
VP
024
- met 24 km/h
164
228
VP
025
- met 25 km/h
174
240
VP
026
- met 26 km/h
183
252
VP
027
- met 27 km/h
194
265
VP
028
- met 28 km/h
204
278
VP
029
- met 29 km/h
214
291
VP
030
- met 30 km/h
225
304
Maatregel na ernstige verstoring olie-aanvoer
overschrijding van de door de Minister van Verkeer en Waterstaat vastgestelde maximumsnelheid op autosnelwegen bij ernstige verstoring van de olie-aanvoer
86b jo. 86a RVV 1990
VR
004
- met 4 km/h
19
VR
005
- met 5 km/h
24
VR
006
- met 6 km/h
27
VR
007
- met 7 km/h
32
VR
008
- met 8 km/h
36
VR
009
- met 9 km/h
40
VR
010
- met 10 km/h
46
VR
011
- met 11 km/h
51
VR
012
- met 12 km/h
57
VR
013
- met 13 km/h
63
VR
014
- met 14 km/h
69
VR
015
- met 15 km/h
75
VR
016
- met 16 km/h
82
VR
017
- met 17 km/h
90
VR
018
- met 18 km/h
97
VR
019
- met 19 km/h
104
VR
020
- met 20 km/h
111
VR
021
- met 21 km/h
120
VR
022
- met 22 km/h
128
VR
023
- met 23 km/h
136
VR
024
- met 24 km/h
145
VR
025
- met 25 km/h
154
VR
026
- met 26 km/h
164
VR
027
- met 27 km/h
174
VR
028
- met 28 km/h
183
VR
029
- met 29 km/h
193
VR
030
- met 30 km/h
204
Nummers R 301 - R 630: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Categorie-indeling B:
1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;
2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;
3 - Bromfietsers en snorfietsers;
4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;
5 - Voetgangers;
6 - Overige weggebruikers;
7 - Schippers;
8 - Een ieder.
NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen
Feit

Artikel

Tarief in Euro per feit en per categorie
1
2
3
4
5
6
7
8

Hoofdstuk 2. Verkeersregels

I. Plaats op de weg
R
301
als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg
3 lid 1 RVV 1990
90
90
R
303
a
als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg
3 lid 1 RVV 1990
150
150
100
60
60
R
305
als voetganger niet het voetpad of trottoir gebruiken
4 lid 1 RVV 1990
25
R
306
als voetganger bij gebreke van een voetpad of trottoir niet het fietspad of het fiets/bromfietspad gebruiken
4 lid 2 RVV 1990
25
R
307
als voetganger bij gebreke van een voetpad, een trottoir en een fietspad of fiets/bromfietspad niet de berm of de uiterste zijde van de rijbaan gebruiken
4 lid 3 RVV 1990
25
R
308
als (snor)fietser niet het verplichte fietspad of fiets/bromfietspad gebruiken
5 lid 1 RVV 1990
60
35
R
309
als (snor) fietser bij gebreke van een verplicht fietspad of fiets/bromfietspad niet de rijbaan gebruiken
5 lid 2 RVV 1990
60
35
R
310
als bromfietser niet het fiets/bromfietspad gebruiken
6 lid 1 RVV 1990
60
R
311
als bromfietser niet de rijbaan gebruiken bij ontbreken van een fiets/bromfietspad (bord G 12a)
6 lid 2 RVV 1990
60
R
312
b
als snorfietser met ingeschakelde motor het onverplichte fietspad gebruiken
5 lid 3 RVV 1990
60
R
313
als ruiter niet het ruiterpad gebruiken
8 lid 1 RVV 1990
35
R
314
als ruiter bij gebreke van een ruiterpad niet de berm of de rijbaan gebruiken
8 lid 2 RVV 1990
35
als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken
10 lid 1 RVV 1990
R
315
a
- rijdend
90
90
R
315
b
- stilstaand
60
60
R
316
als bestuurder van een bespannen wagen niet de rijbaan gebruiken
10 lid 1 RVV 1990
35
R
317
als bestuurder van een onbespannen wagen niet de rijbaan gebruiken
10 lid 1 RVV 1990
35
R
318
als geleider van rij- of trekdieren of vee niet de rijbaan gebruiken
10 lid 1 RVV 1990
35
R
319
als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken
10 lid 2 RVV 1990
90
90
R
320
als bestuurder van een bespannen wagen een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken
10 lid 2 RVV 1990
35
R
321
als bestuurder van een onbespannen wagen een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken
10 lid 2 RVV 1990
35
R
322
als geleider van rij- of trekdieren of vee een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken
10 lid 2 RVV 1990
35
R
323
als bromfietser een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken
10 lid 2 RVV 1990
60
II. Inhalen
R
326
als bestuurder niet links inhalen
11 lid 1 RVV 1990
150
150
100
60
60
R
327
als bestuurder een andere bestuurder die links heeft voorgesorteerd en een teken geeft linksaf te willen slaan, links inhalen
11 lid 2 RVV 1990
150
150
100
60
60
R
328
als bestuurder een voertuig inhalen vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats
12 RVV 1990
240
240
160
95
95
IV. Oprijden van kruispunten
R
331
Als bestuurder een kruispunt blokkeren
14 RVV 1990
150
150
100
60
60
V. Verlenen van voorrang
R
336
als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts
15 lid 1 RVV 1990
150
150
100
60
60
R
337
als bestuurder op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg
15 lid 2 sub a RVV 1990
150
150
100
60
60
R
338
als bestuurder geen voorrang verlenen aan bestuurders van een tram
15 lid 2 sub b RVV 1990
150
150
100
60
60
R
340
a
als weggebruiker een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en de overweg niet geheel vrij kan maken
15a lid 1 RVV 1990
150
150
100
60
60
R
340
b
als weggebruiker bij een overweg een spoorvoertuig niet voor laten gaan en daarbij de overweg niet geheel vrij laten
15a lid 2 RVV 1990
150
150
100
60
60
VI. Doorsnijden militaire kolonnes
R
341
als weggebruiker een militaire kolonne doorsnijden
16 RVV 1990
60
60
40
20
15
20
VII. Afslaan
R
346
als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven
17 lid 2 RVV 1990
60
60
40
20
20
R
347
a
als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat hem op dezelfde weg tegemoet komt
18 lid 1 RVV 1990
150
150
100
60
60
R
347
b
als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel links dicht achter hem bevindt
18 lid 1 RVV 1990
150
150
100
60
60
R
347
c
als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel rechts dicht achter hem bevindt
18 lid 1 RVV 1990
150
150
100
60
60
R
348
als bestuurder links afslaan zonder tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt rechts afslaan, voor te laten gaan
18 lid 2 RVV 1990
150
150
100
60
60
Noot stilstaan en parkeren:
In dit onderdeel zijn tevens enkele parkeerfeiten uit de plaatselijke verordeningen en de WVW 1994 opgenomen.
IX. Stilstaan
R
395
een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd
5 WVW 1994
90
90
35
als bestuurder een voertuig laten stilstaan
23 lid 1
R
396
a
- op een kruispunt
sub a RVV 1990
90
90
35
R
396
b
- op een fietsstrook
sub b RVV 1990
60
60
20
R
396
c
- op de rijbaan langs een fietsstrook
sub b RVV 1990
60
60
20
R
396
d
- op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan
sub c RVV 1990
60
60
20
R
396
e
- in een tunnel
sub d RVV 1990
60
60
20
R
396
f
- bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering
sub e RVV 1990
60
60
20
R
396
g
- bij een bord bushalte op een afstand van minder dan twaalf meter van dat bord terwijl de geblokte markering niet is aangebracht
sub e RVV 1990
60
60
20
R
396
h
- op de rijbaan langs een busstrook
sub f RVV 1990
60
60
20
R
396
i
- langs een gele doorgetrokken streep
62 jo. 23 lid 1 sub g RVV 1990
60
60
20
R
396
j
- op een overweg
23 lid 1 sub a RVV 1990
60
60
20
X. Parkeren
als bestuurder een voertuig parkeren
24 lid 1
R
397
a
- bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan
sub a RVV 1990
60
60
20
R
397
b
- voor een inrit of uitrit
sub b RVV 1990
60
60
20
R
397
c
- buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg
sub c RVV 1990
60
60
20
R
397
d
- op een parkeergelegenheid terwijl blijkens de aanduiding onder het bord, dat voertuig niet behoort tot de aangegeven categorie of groep voertuigen
sub d RVV 1990
60
60
20
R
397
e
- op een parkeergelegenheid, terwijl blijkens de aanduiding onder het bord, dat voertuig staat geparkeerd op een andere dan de aangegeven wijze
sub d RVV 1990
60
60
20
R
397
f
- op een parkeergelegenheid, terwijl blijkens de aanduiding onder het bord, dat voertuig staat geparkeerd op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden
sub d RVV 1990
60
60
20
R
397
g
- langs een gele onderbroken streep
sub e RVV 1990
60
60
20
R
397
h
- op een gelegenheid bestemd voor onmiddellijk laden en lossen van goederen
sub f RVV 1990
60
60
20
R
397
i
- op een parkeerplaats voor vergunninghouders aangeduid door verkeersbord E9, zonder dat voor dat voertuig een vergunning tot parkeren op die plaats was verleend
sub g RVV 1990
60
60
20
R
397
j
- op een parkeergelegenheid (borden E4 tot en met E13 bijlage I), buiten de aangegeven parkeervakken
24 lid 4 RVV 1990
60
60
20
R
398
als bestuurder een voertuig dubbel parkeren
24 lid 3 RVV 1990
60
60
20
als bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep, terwijl dat motorvoertuig
25 lid 2 RVV 1990
R
400
aa
- niet is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf, waarop het tijdstip staat aangegeven waarop met parkeren is begonnen
60
R
400
ab
- is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf en de toegestane parkeertijd is verstreken
60
R
401
als bestuurder een voertuig parkeren in een parkeerschijfzone (geldt niet voor parkeerplaatsen, die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of die zijn voorzien van een blauwe streep)
25 lid 1 RVV 1990
60
60
20
R
402
a
als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een gehandicaptenvoertuig
26 RVV 1990
150
150
60
R
402
b
als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart
26 RVV 1990
150
150
60
R
402
c
als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een voertuig dat voor die gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bestemd is
26 RVV 1990
150
150
60
R
403
a
als bestuurder een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren bij een parkeermeter tijdens een aangegeven tijdvak, terwijl de parkeermeter niet in werking is gesteld of aangeeft dat de parkeerduur is verstreken
Pl.V
60
R
403
b
als bestuurder een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren bij een parkeermeter tijdens een aangegeven tijdvak, terwijl aldaar reeds een motorvoertuig staat geparkeerd
Pl.V
60
R
404
een muntstuk in een parkeermeter werpen op een tijdstip dat niet samenvalt met of onmiddellijk volgt op de feitelijke aanvang van het parkeren
Pl.V
60
R
405
als bestuurder een motorvoertuig op twee wielen, een bromfiets dan wel een fiets parkeren op een parkeervak behorende bij een parkeermeter
Pl.V
60
40
20
R
406
een voertuig doen of laten staan in een park of plantsoen, op openbare beplantingen of groenstroken
Pl.V
60
60
20
als bestuurder een voertuig parkeren op een parkeerterrein waar dit slechts met gebruikmaking van een ter plaatse aangebrachte parkeerautomaat is toegestaan
Pl.V
R
409
a
- anders dan voorzien van een door de parkeerautomaat afgegeven parkeerkaart, aangebracht op de voorgeschreven wijze
60
60
20
R
409
b
- terwijl de op de parkeerkaart aangegeven parkeertijd is verstreken
60
60
20
R
409
c
- zonder de aangebrachte parkeerautomaat in werking te stellen
60
60
20
R
409
d
- terwijl de op de parkeerautomaat aangegeven parkeertijd is verstreken
60
60
20
een voertuig dat, met inbegrip van de lading
R
414
a
- langer is dan 6 meter of hoger is dan 2,4 meter parkeren op een plaats, die als schadelijk voor het aanzien van de gemeente is aangewezen
Pl.V
60
20
R
414
b
- langer is dan 6 meter, buiten de vastgestelde tijden, parkeren op een aangewezen weg, waar dit parkeren buitensporig is met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte
Pl.V
60
20
R
592
als bestuurder een voertuig parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders zonder (duidelijk zichtbare) parkeervergunning, dan wel in strijd met de aan de parkeervergunning verbonden voorwaarden
Pl.V
60
60
20
XII. Signalen
R
418
als bestuurder van een motorvoertuig geen zwaai- of knipperlicht voeren bij werkzaamheden en omstandigheden, waarbij dit, ingevolge artikel 5 van de Regeling optische en geluidssignalen, verplicht is indien de kans bestaat dat dit motorvoertuig niet tijdig wordt opgemerkt
30 lid 1 RVV 1990
60
60
R
419
signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan
31 RVV 1990
60
60
40
20
20
60
XIII. Gebruik van lichten tijdens het rijden
als bestuurder van een motorvoertuig, bromfietser, snorfietser of als bestuurder van een gehandicaptenvoertuig geen dim- of grootlicht voeren
32 lid 1 RVV 1990
R
421
a
- bij nacht, binnen de bebouwde kom
60
60
40
20
R
421
b
- bij nacht, buiten de bebouwde kom
90
90
60
35
R
421
c
- bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd
90
90
60
35
R
425
als bestuurder van een motorvoertuig, bromfietser, snorfietser of als bestuurder van een gehandicaptenvoertuig groot licht voeren bij dag, bij het tegenkomen van een andere weggebruiker, dan wel bij het op korte afstand volgen van een ander voertuig
32 lid 2 RVV 1990
90
90
60
35
als bestuurder van een motorvoertuig, bromfietser, snorfietser of als bestuurder van een gehandicaptenvoertuig rijden terwijl niet gelijktijdig met het groot licht, het dimlicht, het stadslicht of het mistlicht, het achterlicht brandt
32 lid 3 RVV 1990
R
426
a
- bij nacht, binnen de bebouwde kom
60
60
40
20
R
426
b
- bij nacht, buiten de bebouwde kom
90
90
60
35
R
426
c