Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet belastingen op milieugrondslag

 

Artikel 3
1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a
grondwater: zoet grondwater;
b
zoet grondwater: grondwater dat minder dan 300 milligram chloride per liter bevat;
c
een inrichting: een inrichting als bedoeld in de Grondwaterwet, bestemd tot het onttrekken van grondwater;
d
onttrekken van grondwater: het onttrekken van grondwater aan de bodem door middel van een inrichting;
e
infiltreren van water: water in de bodem brengen ter aanvulling van het grondwater met het oog op het onttrekken van grondwater;
f
pompcapaciteit: het maximum wateropbrengend vermogen van een inrichting in kubieke meter per uur;
g
een waterleidingbedrijf: een waterleidingbedrijf in de zin van de Waterleidingwet;
h
OEDI: een door Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangewezen gecombineerde inrichting voor grondwaterwinning met voorschakeling van oeverfiltratie en diepinfiltratie.
2
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen worden als één inrichting aangemerkt:
a
inrichtingen die een samenhangend geheel vormen;
b
inrichtingen van dezelfde houder die op minder dan een kilometer afstand van elkaar gelegen zijn en die worden gebruikt voor overeenkomstige doeleinden.
3
Als waterleidingbedrijf wordt mede aangemerkt de persoon die of het lichaam dat op zichzelf niet een waterleidingbedrijf is in de zin van de Waterleidingwet, doch met een dergelijk bedrijf in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig is verweven dat die persoon of dat lichaam met dat bedrijf een eenheid vormt.
4
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op het onttrekken van grondwater:
a
bij de ontwatering of afwatering van gronden;
b
bij of ten behoeve van het ontginnen van mijnen, voor zover het onttrekken een uitvloeisel daarvan is en op een diepte van niet minder dan 500 meter - N.A.P. plaatsvindt.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BD2704, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/3189 BELGW
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Grondwaterbelasting. Vergrijpboete. Eiseres is houder van een inrichting die grondwater onttrekt aan de bodem. Zij heeft de over die onttrekkingen verschuldigde grondwaterbelasting niet aangegeven en/of betaald. Ter zake daarvan zijn een naheffingsaanslag en een vergrijpboete opgelegd betreffende het tijdvak 1999 ...
 • LJN BD5738, Eerste aanleg - meervoudig, BK-05/00633
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Bij de door belanghebbende toegepaste bemalingstechniek bevond zich het punt van waaruit het gemeten water werd opgepompt, te weten het einde van de haalbuis, enkele meters diep in de grond in de filterbuis waarvan het einde, voorzien van filters, zich ongeveer acht meter diep in de grond bevond. Bij...
 •