Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet bescherming Antarctica

 

Artikel 1
1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a
Antarctisch gebied: gebied gelegen ten zuiden van de 60ste zuidelijke breedtegraad;
b
Verdrag: het Antarctica Verdrag (Trb. 1965, 148; laatstelijk 1987, 68);
c
Protocol: Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag (Trb. 1992, 110);
d
activiteit: een activiteit in de zin van artikel 3 van het Protocol, zijnde een geheel van onderling samenhangende handelingen in het Antarctisch gebied;
e
organisator: de natuurlijke of rechtspersoon die vanuit Nederland een activiteit organiseert;
f
speciaal beschermd Antarctisch gebied: delen van het Antarctisch gebied, die ingevolge artikel 3, eerste of derde lid, van bijlage V bij het Protocol als zodanig zijn aangewezen;
g
speciaal beheerd Antarctisch gebied: delen van het Antarctisch gebied, die ingevolge artikel 4, eerste lid, van bijlage V bij het Protocol als zodanig zijn aangewezen;
h
historische plaats of historisch monument: plaats die onderscheidenlijk monument dat ingevolge artikel 8, tweede of derde lid, van bijlage V bij het Protocol als zodanig is aangewezen;
i
minerale rijkdommen: niet-levende, niet-vernieuwbare natuurlijke rijkdommen, met inbegrip van fossiele brandstoffen en ertshoudende en niet-ertshoudende mineralen;
j
inheems: in het Antarctisch gebied voorkomend;
k
levende rijkdommen: zoogdieren, vogels en eieren van vogels, op land of in zoet water levende ongewervelde dieren en planten, in elke fase van hun levenscyclus;
l
onttrekken aan de populatie: doden, verwonden, gevangen nemen, vastpakken, verwijderen of beschadigen;
m
schadelijk optreden: schadelijk optreden, als bedoeld in artikel 1, onder h, van Bijlage II bij het Protocol;
n
afvalstoffen: afvalstoffen in de zin van artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;
o
gevaarlijke afvalstoffen: gevaarlijke afvalstoffen als aangewezen krachtens artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;
p
afvalwater: afvalwater in de zin van de Wet milieubeheer;
q
Onze Ministers: Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
2
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder het Antarctisch milieu mede verstaan:
a
de van het Antarctisch milieu afhankelijke en daarmee samenhangende ecosystemen;
b
de intrinsieke waarde van Antarctica, met inbegrip van de wildernis van Antarctica, de esthetische waarden en de waarde van Antarctica als gebied voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder onderzoek dat essentieel is voor inzicht in het milieu van de gehele aarde;
c
de waarde van het Antarctisch gebied voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
d
het klimaat en de samenstelling van de atmosfeer.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •