Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet bescherming Antarctica

 

Artikel 16
1
De aan een vergunning te verbinden voorschriften kunnen voorts in ieder geval inhouden:
a
dat daarbij aangegeven metingen, berekeningen en tellingen worden verricht ter bepaling van de mate waarin de activiteit nadelige gevolgen voor het Antarctisch milieu veroorzaakt;
b
dat in een mate als bij het voorschrift aangegeven, onderzoek wordt verricht naar mogelijkheden tot verdergaande bescherming van het Antarctisch milieu dan waarin de andere aan de vergunning verbonden voorschriften voorzien;
c
dat de uitkomsten van daarbij aangegeven metingen, berekeningen en tellingen of onderzoeken worden geregistreerd en bewaard dan wel worden gemeld of ter beschikking gesteld van Onze Ministers;
d
dat wordt voldaan aan daarbij aangegeven eisen ten aanzien van de vakbekwaamheid van de organisator of in verband met de uitvoering van een activiteit werkzame personen;
e
dat aan deelnemers en voor een organisator in verband met de uitvoering van een activiteit werkzame personen schriftelijk instructies worden gegeven om handelen in strijd met de vergunning of de daaraan verbonden voorschriften tegen te gaan en dat toezicht wordt gehouden op het naleven van die instructies;
f
dat degene aan wie de vergunning is verleend, financiƫle zekerheid stelt voor het nakomen van krachtens de vergunning voor hem geldende verplichtingen en ter dekking van zijn aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit door de betrokken activiteit veroorzaakte nadelige gevolgen voor het Antarctisch milieu.
2
Bij een voorschrift als bedoeld in het eerste lid, onder f, geven Onze Ministers ten minste aan het bedrag waarvoor en de termijn gedurende welke de zekerheid in stand moet worden gehouden, alsmede de voorwaarden waaraan moet worden voldaan alvorens de verplichting kan komen te vervallen. Artikel 8.15, derde en vierde lid, van de Wet milieubeheer is van overeenkomstige toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •