Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet bescherming Antarctica

 

Artikel 6
1
Het is verboden in het Antarctisch gebied:
a
zich van gevaarlijke afvalstoffen of van andere afvalstoffen die vast en niet-brandbaar zijn, te ontdoen;
b
zich van andere afvalstoffen dan bedoeld onder a, die brandbaar zijn en waarvan de houder zich niet buiten het Antarctisch gebied kan ontdoen, te ontdoen, anders dan door verbranding in een emissie-arme verbrandingsoven;
c
zich van andere afvalstoffen dan bedoeld onder a en b te ontdoen door deze:
1
in zoetwatersystemen te brengen, of
2
in een gebied dat in de Antarctische zomer ijsvrij is, op of in de bodem te brengen;
d
kernontploffingen te laten plaatsvinden of zich te ontdoen van radioactieve afvalstoffen;
e
historische plaatsen of monumenten te beschadigen of te verwijderen;
f
planten en dode dieren die niet behoren tot een soort aangewezen in Aanhangsel B bij Bijlage II bij het Protocol en niet bestemd zijn als voedsel, binnen te brengen;
g
levende dieren die niet behoren tot een soort aangewezen in Aanhangsel B bij Bijlage II bij het Protocol, binnen te brengen;
h
minerale rijkdommen te exploreren of te exploiteren.
2
Het is tevens verboden in of vanuit het Antarctisch gebied:
a
onderzoek te doen naar de aanwezigheid van minerale rijkdommen;
b
levende rijkdommen aan hun populatie te onttrekken dan wel schadelijk op te treden tegen levende rijkdommen;
c
dode exemplaren van levende rijkdommen, dan wel resten daarvan, buiten het Antarctisch gebied te brengen;
d
dieren en planten die behoren tot een soort, aangewezen in Aanhangsel B bij Bijlage II bij het Protocol, binnen te brengen;
e
planten en dode dieren bestemd als voedsel, binnen te brengen;
f
bestrijdingsmiddelen, polychloorbyfenylen, niet-steriele aarde, chips, polystyrene bolletjes of daarmee naar zijn aard vergelijkbaar verpakkingsmateriaal binnen te brengen;
g
speciaal beschermd Antarctisch gebied te betreden;
h
zich van afvalwater dat landinwaarts is ontstaan, te ontdoen door dit op of in ijs of sneeuw te brengen;
i
afvalwater in zee te brengen.
3
Het in het tweede lid bedoelde verbod geldt niet voor de deelnemer aan een activiteit die vanuit een ander land dat partij is bij het Protocol wordt georganiseerd, mits de door dat land bij vergunning dan wel anderszins gegeven toestemming voor het uitvoeren van de activiteit uitdrukkelijk de toestemming tot het verrichten van de betrokken handeling omvat.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •