Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte

 

Wet van 20 december 2007, houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is gemeenten de mogelijkheid te geven over te gaan tot de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van voorschriften uit de gemeentelijke verordening betreffende bepaalde gedragingen die kunnen leiden tot overlast in de openbare ruimte;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel II [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel IIa [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel IIb [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel III [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel IV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel V [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel VIII
Deze wet wordt aangehaald als: Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
's-Gravenhage, 20 december 2007
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , G. ter Horst
De Minister van Justitie , E. M. H. Hirsch Ballin
Uitgegeven de negentiende februari 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin