Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

 

Artikel 41
1
De patiënt, elke andere in het ziekenhuis verblijvende patiënt en ieder der in artikel 4, eerste lid, bedoelde personen kan tegen een beslissing als bedoeld in artikel 38, tweede lid, tweede volzin, en vijfde lid, derde volzin, artikel 38a, vierde lid, artikel 38c, tweede en derde lid en de artikelen 39 en 40, alsmede tegen een beslissing over niet-toepassing van het overeengekomen behandelingsplan een schriftelijke klacht indienen bij het bestuur van het psychiatrisch ziekenhuis.
2
Het bestuur van een ziekenhuis belast een commissie met de behandeling van en de beslissing op klachten als bedoeld in het eerste lid. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven met betrekking tot de samenstelling van de commissies en met betrekking tot de wijze waarop klachten worden behandeld.
3
Het adres waar een klacht moet worden ingediend, wordt door de zorg van de geneesheer-directeur door bevestiging van een schriftelijke mededeling dienaangaande op de daarvoor in aanmerking komende plaatsen in het ziekenhuis bekendgemaakt.
4
De commissie kan de beslissing waartegen de klacht is gericht, schorsen.
5
Een klacht kan buiten behandeling worden gelaten, indien een gelijke klacht nog in behandeling is.
6
De commissie geeft binnen twee weken na ontvangst van de klacht of, indien het betreft een klacht tegen een beslissing die ten tijde van de indiening geen gevolg meer heeft of waaraan in de tijd dat de klacht bij de commissie aanhangig is het gevolg is komen te vervallen, binnen vier weken na ontvangst van de klacht, van zijn met redenen omklede beslissing op de klacht of van het niet in behandeling nemen daarvan op grond van het bepaalde in het vijfde lid, kennis aan de klager, de betrokken patiënt, de behandelende persoon, de geneesheer-directeur, het bestuur en de inspecteur.
7
De beslissing van de commissie strekt tot:
a
onbevoegdverklaring van de commissie,
b
niet-ontvankelijkverklaring van de klacht,
c
ongegrondverklaring van de klacht, of
d
gegrondverklaring van de klacht.
8
Indien de commissie de klacht gegrond verklaart, vernietigt zij de bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk. Gehele of gedeeltelijke vernietiging brengt vernietiging van de rechtsgevolgen van de beslissing of het vernietigde gedeelte van de beslissing mee.
9
Indien de commissie de klacht gegrond verklaart, kan zij de voor de behandeling verantwoordelijke persoon opdragen een nieuwe beslissing te nemen of een andere handeling te verrichten met inachtneming van haar beslissing.
10
De commissie kan de voor de behandeling verantwoordelijke persoon een termijn stellen voor het nemen van een nieuwe beslissing of het verrichten van een andere handeling.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA4948, Kort geding, 38822 KG ZA 00-53
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  25-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE LEEUWARDEN Uitspraak 25 februari 2000 Kortgedingnummer 38822 KG ZA 00-53 VONNIS van de president van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, in het kort geding van: [eiseres] wonende te [woonplaats], gemeente [gemeente] eiseres, procureur mr. A.H. Horstman, ...
 • LJN AV1902, Hoger beroep, 860/2005
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  14-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De Wet klachtrecht cliëntenzorgsector (Wkcz) is niet van toepassing op patiënten die op grond van TBS met dwangverpleging zijn opgenomen in een TBS-inrichting; als zij een klacht hebben over de inrichting kunnen zij deze indienen bij de inrichting (op grond van de klachtenprocedure op grond van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden...
 •