Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen

 

Wet van 16 september 1993, houdende regeling van het conflictenrecht inzake de persoonlijke rechtsbetrekkingen tussen de echtgenoten en de tussen hen bestaande vermogensrechtelijke betrekkingen die niet vallen onder het huwelijksvermogensregime
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te geven met betrekking tot het conflictenrecht inzake persoonlijke rechtsbetrekkingen tussen de echtgenoten en de tussen hen bestaande vermogensrechtelijke betrekkingen die niet vallen onder het huwelijksvermogensregime;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
1
De persoonlijke rechtsbetrekkingen tussen de echtgenoten onderling worden beheerst:
a
door het recht van de Staat van de gemeenschappelijke nationaliteit van de echtgenoten, of bij gebreke daarvan
b
door het recht van de Staat waar zij beiden hun gewone verblijfplaats hebben, of bij gebreke daarvan
c
door het recht van de Staat waarmee zij, alle omstandigheden in aanmerking genomen, het nauwst zijn verbonden.
2
Het bepaalde in het eerste lid, onder a, vindt geen toepassing indien de echtgenoten meer dan één gemeenschappelijke nationaliteit bezitten.
3
Wanneer als gevolg van een wijziging in de in het eerste lid genoemde omstandigheden de toepassing van het daar bepaalde leidt tot een ander recht dan het voorheen toepasselijke, is dat andere recht toepasselijk vanaf het tijdstip van die wijziging.

Artikel 2
De vraag of en in hoeverre de ene echtgenoot aansprakelijk is voor verbintenissen ten behoeve van de gewone gang van het huishouden, welke door de andere echtgenoot zijn aangegaan wordt, indien die andere echtgenoot en de wederpartij ten tijde van het aangaan van de verbintenis hun gewone verblijfplaats hadden in dezelfde Staat, beheerst door het recht van die Staat.

Artikel 3
De vraag of de ene echtgenoot voor een rechtshandeling de toestemming van de andere echtgenoot behoeft, en zo ja, in welke vorm deze toestemming moet worden verleend, of zij kan worden vervangen door een beslissing van de rechter of een andere autoriteit, alsmede welke de gevolgen zijn van het ontbreken van deze toestemming, wordt beheerst door het recht van de Staat waar de andere echtgenoot ten tijde van het verrichten van die rechtshandeling zijn gewone verblijfplaats heeft.

Artikel 4
Het in de artikelen 2 en 3 bepaalde geldt ongeacht het recht dat het huwelijksvermogensregime van de echtgenoten beheerst, en ongeacht het recht dat van toepassing is op de persoonlijke rechtsbetrekkingen tussen de echtgenoten.

Artikel 5
Deze wet treedt in werking op een bij Koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 6
Deze wet kan worden aangehaald als: Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 16 september 1993
Beatrix
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin
Uitgegeven de veertiende oktober 1993
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin