Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden

 

Wet van 6 oktober 2005, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de bevoegdheidsverdeling in bijzondere wetten in overeenstemming te brengen met de Wet dualisering gemeentebestuur;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Justitie

Artikel I
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet rechten burgerlijke stand.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel III
[Wijzigt de Brandweerwet 1985.]

Artikel IV
[Wijzigt de Financiële-verhoudingswet.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet algemene regels herindeling.]

Artikel Va
[Wijzigt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de lijkbezorging.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Wet Wet rampen en zware ongevallen.]

Artikel VIIIa
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel IX
[Wijzigt de Archiefwet 1995.]

Artikel X
[Wijzigt de Mediawet.]

Artikel XI
[Wijzigt de Monumentenwet 1988.]

Artikel XIa
[Wijzigt de Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o.]

Artikel XII
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel XIII
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel XIIIa
[Wijzigt de Wet op de Onderwijsraad.]

Artikel XIV
[Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]

Artikel XV
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel XVI
[Wijzigt de Wet op het specifiek cultuurbeleid.]

Artikel XVII
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Financiën

Artikel XVIII
[Wijzigt de Pandhuiswet 1910.]

Artikel XIX
[Wijzigt de Wet op het consumentenkrediet.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Defensie

Artikel XX
[Wijzigt de Inkwartieringswet.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel XXI
[Wijzigt de Huisvestingswet.]

Artikel XXII
[Wijzigt de Kernenergiewet.]

Artikel XXIII
[Wijzigt de Onteigeningswet.]

Artikel XXIIIa
[Wijzigt de Reconstructiewet Midden-Delfland.]

Artikel XXIV
[Wijzigt de Waterleidingwet.]

Artikel XXV
[Wijzigt de Waterleidingwet.]

Artikel XXVI
[Wijzigt de Wet geluidhinder.]

Artikel XXVIa
[Wijzigt de Wet inzake de luchtverontreiniging.]

Artikel XXVII
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel XXVIII
[Wijzigt de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing.]

Artikel XXIX
[Wijzigt de Woningwet.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel XXX
[Wijzigt de Belemmeringenwet verordeningen.]

Artikel XXXI
[Wijzigt de Grondwaterwet.]

Artikel XXXII
[Wijzigt de Luchtvaartwet.]

Artikel XXXIII
[Wijzigt de Ontgrondingenwet.]

Artikel XXXIV
[Wijzigt de Planwet verkeer en vervoer.]

Artikel XXXIVa
[Wijzigt de Scheepvaartverkeerswet.]

Artikel XXXV
[Wijzigt de Tracéwet.]

Artikel XXXVI
[Wijzigt de Verenwet.]

Artikel XXXVII
[Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel XXXVIII
[Wijzigt de Waterstaatswet 1900.]

Artikel XXXIX
[Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel XL
[Wijzigt de Wegenwet.]

Artikel XLa
[Wijzigt de Wet aanleg locaalspoor- en tramwegen.]

Artikel XLb
[Wijzigt de Wet Luchtvaart.]

Artikel XLI [Vervallen per 08-03-2006]

Artikel XLIa
[Wijzigt de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.]

Hoofdstuk 8. Ministerie van Economische Zaken

Artikel XLII
[Wijzigt de Telecommunicatiewet.]

Hoofdstuk 9. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Artikel XLIII
[Wijzigt de Landinrichtingswet.]

Artikel XLIV
[Wijzigt de Wet agrarisch grondverkeer.]

Artikel XLV
[Wijzigt de Wet op de openluchtrecreatie.]

Hoofdstuk 10. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel XLVI
vervallen

Artikel XLVII
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel XLVIII
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel XLIX
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel L
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel LI
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel LII [Vervallen per 08-03-2006]

Artikel LIII
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel LIV
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel LV
vervallen

Artikel LVI
[Wijzigt de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.]

Artikel LVII
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel LVIII
[Wijzigt de Wet sociale werkvoorziening.]

Artikel LIX
[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel LX
[Wijzigt de Wet voorzieningen gehandicapten.]

Artikel LXI
[Wijzigt de Wet werkloosheidsvoorziening.]

Artikel LXII
[Wijzigt de Ziektewet.]

Hoofdstuk 11. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel LXIII [Vervallen per 16-07-2008]

Artikel LXIV
[Wijzigt de Infectieziektenwet.]

Artikel LXV
[Wijzigt de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening.]

Artikel LXVI
[Wijzigt de Vleeskeuringswet.]

Artikel LXVII
[Wijzigt de Welzijnswet 1994.]

Artikel LXVIII
[Wijzigt de Wet ambulancevervoer.]

Artikel LXIX
[Wijzigt de Wet collectieve preventie volksgezondheid.]

Artikel LXX
[Wijzigt de Wet op de orgaandonatie.]

Artikel LXXI
[Wijzigt de Wet ziekenhuisvoorzieningen.]

Artikel LXXII
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Hoofdstuk 12. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel LXXIII
1
Deze wet heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet genomen beslissingen, ten aanzien waarvan na dat tijdstip een ander bestuursorgaan bevoegd is.
2
In afwijking van het eerste lid vervallen besluiten tot delegatie van een bevoegdheid van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders en mandaatbesluiten met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.
3
In afwijking van het eerste lid vervallen besluiten tot instelling van een commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet die op 7 maart 2004 niet aan de in dat artikel gestelde eisen voldoen, met ingang van die datum.
4
Terzake van beslissingen die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn genomen, ten aanzien waarvan na dat tijdstip een ander bestuursorgaan bevoegd is, wordt het bezwaar of beroep behandeld door dat andere bestuursorgaan.
5
Het eerste tot en met het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op beslissingen ten aanzien waarvan de bevoegdheid ten gevolge van de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel PPP, van de Wet dualisering gemeentebestuur is overgegaan naar een ander bestuursorgaan, met dien verstande dat voor ?het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet? telkens wordt gelezen: het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel PPP, van de Wet dualisering gemeentebestuur.

Artikel LXXIV
1
Gemeenschappelijke regelingen tot het treffen waarvan na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet een ander bestuursorgaan van de deelnemende gemeente bevoegd is, worden met ingang van dat tijdstip geacht te zijn getroffen door dat andere bestuursorgaan.
2
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op gemeenschappelijke regelingen waarvan de bevoegdheid tot het treffen daarvan ten gevolge van de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel PPP, van de Wet dualisering gemeentebestuur is overgegaan naar een ander bestuursorgaan, met dien verstande dat voor ?het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet? wordt gelezen: het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel PPP, van de Wet dualisering gemeentebestuur.

Artikel LXXIVa
1
[Wijzigt deze wet.]
2
[Wijzigt de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding.]

Artikel LXXIVb
[Wijzigt deze wet.]

Artikel LXXIVc [Vervallen per 22-10-2008]

Artikel LXXIVd
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onder meer beëindiging bekostiging onderwijs in allochtone levende talen).]

Artikel LXXV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In het koninklijk besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.

Artikel LXXVI
Deze wet wordt aangehaald als: Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 6 oktober 2005
Beatrix
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties , A. Pechtold
Uitgegeven de eerste november 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner