Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen

 

Wet van 12 december 2007, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter verbetering van de dienstverlening aan burgers gewenst is het wettelijk mogelijk te maken dat in de keten werk en inkomen gegevens gezamenlijk worden verwerkt en slechts eenmaal aan burgers worden gevraagd en dat er op het terrein van de informatievoorziening enige deregulering kan plaatsvinden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel II Wijziging van de Wet werk en bijstand
[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel III Wijziging van de Werkloosheidswet
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel IV Wijziging van de Toeslagenwet
[Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel V Wijziging van de Ziektewet
[Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel VI Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
[Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel VII Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel VIII Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel IX Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel X Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel XI Wijziging van de Wet werk en inkomen kunstenaars
[Wijzigt de Wet werk en inkomen kunstenaars.]

Artikel XII Wijziging van de Algemene kinderbijslagwet
[Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel XIII Wijziging van de Algemene ouderdomswet
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel XIV Wijziging van de Algemene nabestaandenwet
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel XV Wijziging van de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank
[Wijzigt de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.]

Artikel XVA Wijziging Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
[Wijzigt de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel XVI Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XVII Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 12 december 2007
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , A. Aboutaleb
Uitgegeven de eenentwintigste december 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin