Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet elektronische bekendmaking

 

Wet van 27 november 2008 tot wijziging van de Bekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht (Wet elektronische bekendmaking)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de bekendmaking en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, langs elektronische weg kan geschieden en dat in verband daarmee onder andere moet worden voorzien in de elektronische uitgifte van het Staatsblad, de Staatscourant en andere van overheidswege uitgegeven publicatiebladen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel II [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel III [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel IV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel V [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel IX [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel X [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel XI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel XII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel XIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel XIV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel XV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel XVI
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XVII
Deze wet wordt aangehaald als: Wet elektronische bekendmaking.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
?s-Gravenhage, 27 november 2008
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , A. Th. B. Bijleveld-Schouten
De Minister van Justitie , E. M. H. Hirsch Ballin
Uitgegeven de twee├źntwintigste december 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin