Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet gemeentelijke herindeling in een deel van de Utrechtse Heuvelrug

 

Wet van 15 september 2005 tot gemeentelijke herindeling in een deel van de Utrechtse Heuvelrug
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in een deel van de Utrechtse Heuvelrug te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande gemeenten opgeheven:
Amerongen
Doorn
Driebergen-Rijsenburg
Leersum
Maarn

Artikel 2
1
Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug ingesteld.
2
De nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn, met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente komt te lopen zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.
Paragraaf 2. Grenswijzigingen van een gemeente die niet wordt opgeheven

Artikel 3
De grenzen van de gemeente Rhenen worden gewijzigd, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.
Paragraaf 3. Overige bepalingen

Artikel 4
Voor de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt de op te heffen gemeente Driebergen-Rijsenburg aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5
Voor de op te heffen gemeenten Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn wordt de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:
a
artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b
artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
c
de artikelen 44, eerste lid, en 45, tweede lid, in verband met de overgang van de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas;
d
artikel 48, tweede lid, in verband met de uitkeringen, bedoeld in dat artikel;
e
artikel 59, eerste lid, in verband met de overgang van ambtenaren;
f
artikel 70, eerste lid, in verband met de overgang van archiefbescheiden;
g
artikel 71, derde lid, in verband met de overgang van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 6
1
Voor de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt een tussentijdse raadsverkiezing als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.
2
Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Driebergen-Rijsenburg belast.
3
Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeente die bij deze wet is ingesteld.
4
De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 7
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]

Artikel 8
[Wijzigt de Politiewet 1993.]

Artikel 9
Gedeputeerde staten van Utrecht kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld in kennis van de aangebrachte correcties.

Artikel 10
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 15 september 2005
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , J. W. Remkes
Uitgegeven de twintigste september 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner
Kaart genoemd in artikel 2 en 3 van de wet gemeentelijke herindeling in een deel van de Utrechtse Heuvelrug