Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet gemeentelijke herindeling van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, Deventer en Bathmen

 

Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, Deventer en Bathmen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, Deventer en Bathmen te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande gemeenten opgeheven:
Aalten
Angerlo
Bathmen
Bergh
Borculo
Deventer
Didam
Dinxperlo
Doetinchem
Eibergen
Gendringen
Gorssel
Groenlo
Hengelo
Hummelo en Keppel
Lichtenvoorde
Lochem
Neede
Ruurlo
Steenderen
Vorden
Warnsveld
Wehl
Wisch
Zelhem
Zevenaar
Zutphen

Artikel 2
1
Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande nieuwe gemeenten ingesteld:
Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Deventer
Doetinchem
Groenlo
Lochem
Montferland
Oude IJsselstreek
Zevenaar
Zutphen
2
In de onderstaande tabel is aangegeven uit het gebied van welke op te heffen gemeenten het gebied van elk der nieuwe gemeenten bestaat, met dien verstande dat de grenzen van de nieuwe gemeenten komen te lopen zoals aangegeven op de bij de wet behorende kaart.
Tabel 1. gebiedsbepaling nieuwe gemeenten
Nieuwe gemeente
Bestaande uit de op te heffen gemeenten
Aalten
AaltenDinxperlo
Berkelland
BorculoEibergenNeedeRuurlo
Bronckhorst
HengeloHummelo en KeppelSteenderenVordenZelhem
Deventer
BathmenDeventer
Doetinchem
DoetinchemWehl
Groenlo
GroenloLichtenvoorde
Lochem
GorsselLochem
Montferland
BerghDidam
Oude IJsselstreek
GendringenWisch
Zevenaar
AngerloZevenaar
Zutphen
WarnsveldZutphen
Paragraaf 2. Grenswijziging van gemeenten die niet worden opgeheven

Artikel 3
De grens van de gemeente Rijnwaarden wordt gewijzigd als aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.
Paragraaf 3. Overige bepalingen

Artikel 4
In de onderstaande tabel zijn voor de nieuwe gemeenten de op te heffen gemeenten aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.
Tabel 2. aanwijzing op te heffen gemeenten
Nieuwe gemeente
Aangewezen op te heffen gemeente
Aalten
Aalten
Berkelland
Eibergen
BronckhorstDeventerDoetinchem
ZelhemDeventerDoetinchem
Groenlo
Lichtenvoorde
Lochem
Lochem
Montferland
Bergh
Oude IJsselstreek
Gendringen
Zevenaar
Zevenaar
Zutphen
Zutphen

Artikel 5
In de onderstaande tabel zijn voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:
a
artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b
artikel 41, derde lid, ten aanzien van de deelneming van gemeenschappelijke regelingen;
c
de artikelen 44, eerste lid, en 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen;
d
artikel 48, tweede lid, in verband met de uitkeringen, bedoeld in dat artikel;
e
artikel 59, eerste lid, in verband met de overgang van ambtenaren;
f
artikel 70, eerste lid, in verband met de overgang van archiefbescheiden;
g
artikel 71, derde lid, in verband met de overdracht van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
Tabel 3. aanwijzing nieuwe gemeenten
Nieuwe gemeente
Bestaande uit de op te heffen gemeenten
Aalten
AaltenDinxperlo
Berkelland
BorculoEibergenNeedeRuurlo
Bronckhorst
HengeloHummelo en KeppelSteenderenVordenZelhem
Deventer
BathmenDeventer
Doetinchem
DoetinchemWehl
Groenlo
GroenloLichtenvoorde
Lochem
GorsselLochem
Montferland
BerghDidam
Oude IJsselstreek
GendringenWisch
Zevenaar
AngerloZevenaar
Zutphen
WarnsveldZutphen

Artikel 6
1
Voor de nieuwe gemeenten worden tussentijdse raadsverkiezingen als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling gehouden.
2
Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeenten zijn de op te heffen gemeenten belast overeenkomstig de bij artikel 4 behorende tabel.
3
Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan vinden deze reguliere verkiezingen niet plaats in de gemeenten, die bij deze wet zijn ingesteld.
4
De zittingsperiode van de leden van de raden van de nieuwe gemeenten eindigt in het in het derde lid bedoelde geval gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 7
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]

Artikel 8
Advocaten en procureurs die kantoor houden in een gemeente die ingevolge deze wet is overgegaan naar een ander arrondissement, worden door de zorg van de betrokken griffiers ingeschreven bij de rechtbank van het nieuwe arrondissement. De procureurs blijven tot vijf jaren na de datum van herindeling tevens ingeschreven bij de rechtbank van het oude arrondissement. Artikel 61, tweede lid, tweede volzin, van de Advocatenwet blijft buiten toepassing.

Artikel 9
[Wijzigt de Politiewet 1993.]

Artikel 10
Gedeputeerde staten van Gelderland kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld in kennis van de aangebrachte verbeteringen.

Artikel 11
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 1 juli 2004
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , J. W. Remkes
Uitgegeven de de dertigste augustus 2004
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner
Bijlage
[Raadpleeg voor de kaart het gedrukte Staatsblad 2004/414.]