Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 

Artikel 122 Verlenging van besluiten tot toelating
1
Het college stelt volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels lijsten van gewasbeschermingsmiddelen, onderscheidenlijk biociden vast, waarvoor onder de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 een aanvraag tot verlenging van de toelating of registratie als bedoeld in artikel 25d, zesde lid, onderdeel e, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 is ingediend en verlengt de voor deze gewasbeschermingsmiddelen en biociden op grond van artikel 129, tweede lid, eerste volzin, op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet geldende besluiten tot toelating met een in de lijsten opgenomen termijn. Het college kan de geldende besluiten tot toelating opnieuw verlengen door deze lijsten te wijzigen of opnieuw vast te stellen.
2
Een gewasbeschermingsmiddel of biocide wordt slechts op een lijst als bedoeld in het eerste lid opgenomen indien het college van oordeel is dat het gewasbeschermingsmiddel, onderscheidenlijk de biocide, als bedoeld in artikel 122, eerste lid, aan artikel 121a voldoet.
3
De verlenging, bedoeld in het eerste lid, eindigt in ieder geval op de uiterste datum dat aan een communautaire maatregel inzake de opneming of niet opneming van een werkzame stof in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG onderscheidenlijk in bijlage I, IA of IB bij richtlijn 98/8/EG gevolg moet zijn gegeven, tenzij het college een besluit als bedoeld in artikel 127, eerste of derde lid, of een besluit als bedoeld in artikel 128, eerste of derde lid, neemt.
4
Het college besluit ambtshalve tot een nieuw onderzoek inzake de toelating van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in het tweede lid, indien het college op basis van de haar bekende gegevens tot het oordeel komt dat er aanwijzingen bestaan dat niet wordt voldaan aan de in artikel 28, eerste lid, onderdeel b, onder 1° tot en met 5°, alsmede onderdelen d en e, genoemde voorwaarden. Het college kan na voornoemd onderzoek besluiten tot een tijdelijke beperking, een wijziging dan wel intrekking van de toelating of tot een verbod van het gewasbeschermingsmiddel.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BC9959, Voorlopige voorziening, AWB 08/33
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 •