Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet grenswijziging gemeenten Deventer en Gorssel tevens provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland

 

Wet van 16 december 1999 tot wijziging van de grens tussen de gemeenten Deventer en Gorssel, tevens provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de grens tussen de gemeenten Deventer en Gorssel, tevens provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland, te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling wordt de grens tussen de gemeenten Deventer en Gorssel, tevens provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland, gewijzigd als aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 2
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 december 1999
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Peper
Uitgegeven de eenentwintigste december 1999
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals
Kaart genoemd in artikel 1 van de wet tot wijziging van de grens tussen gemeenten Deventer en Gorssel, tevens provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland
[Raadpleeg voor de kaart het gedrukte Staatsblad 1999/555.]