Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet implementatie kapitaalakkoord Bazel 2

 

Wet van 20 november 2006 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking) (PbEU L 177) en richtlijn nr. 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (herschikking) (PbEU L 177) (Wet implementatie kapitaalakkoord Bazel 2)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Wet op het financieel toezicht moet worden aangepast aan richtlijn nr. 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking) (PbEU L 177) en richtlijn nr. 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (herschikking) (PbEU L 177);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]

Artikel II
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald in welke gevallen de artikelen 3:18a en 3:74a buiten toepassing blijven tot 1 januari 2008.

Artikel III
Voor de plaatsing van deze wet in het Staatsblad brengt Onze Minister van Financiƫn de in deze wet voorkomende verwijzingen naar en nummering van artikelen van de Wet op het financieel toezicht in overeenstemming met de actuele nummering van die wet.

Artikel IV
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel V
Deze wet wordt aangehaald als: Wet implementatie kapitaalakkoord Bazel 2.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 20 november 2006
Beatrix
De Minister van Financiƫn ,G. Zalm
Uitgegeven de zevende december 2006
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin