Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet inzake gemeenschappelijke wisselkoersarrangementen van de euro, alsmede wijziging van enkele andere wetten

 

Wet van 26 maart 1998, houdende regels inzake gemeenschappelijke wisselkoersarrangementen van de euro, alsmede wijziging van enkele andere wetten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is met het oog op de deelneming van Nederland aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie wetgeving aan te passen en daarbij een nieuwe voorziening te treffen met betrekking tot de wisselkoers van de euro ten opzichte van de valuta van lid-staten die niet tot het eurogebied behoren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1.

Artikel 1
In deze wet wordt verstaan onder:
a
wisselkoersarrangementen: regelingen betreffende de wisselkoers als bedoeld in artikel IV, sectie 2, van de Artikelen van Overeenkomst van het Internationale Monetaire Fonds;
b
lid-staat: een staat die lid is van de Europese Gemeenschap;
c
lid-staten van het eurogebied; lid-staten die, conform artikel 109J, lid 4, of artikel 109K, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, de gemeenschappelijke munt genaamd euro hebben aangenomen;
d
Onze Minister: Onze Minister van Financiën;
e
de Bank: De Nederlandsche Bank N.V.

Artikel 2
Onze Minister is gemachtigd, met het oog op het voeren van één wisselkoersbeleid door de lid-staten van het eurogebied, na overleg met de Bank en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, namens Nederland gezamenlijk met de lid-staten van het eurogebied wisselkoersarrangementen te sluiten betreffende de wisselkoers van de euro ten opzichte van de valuta's van lid-staten die niet tot het eurogebied behoren.

Artikel 3
Onze Minister neemt niet deel aan besluitvorming inzake het aangaan van formele overeenkomsten over een wisselkoerssysteem voor de euro ten opzichte van niet-Gemeenschapsvaluta's als bedoeld in lid 1 van artikel 109 van het Verdrag dan na overleg met de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 4
De Wet inzake de wisselkoers van de gulden wordt ingetrokken.

Hoofdstuk 2. WIJZIGING VAN ANDERE WETTEN

Artikel 5
[Wijzigt de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994.]

Artikel 6
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel 7
[Wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995.]

Hoofdstuk 3. SLOTBEPALING

Artikel 8
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende hoofdstukken en artikelen verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 26 maart 1998
Beatrix
De Minister van Financiën, G. Zalm
Uitgegeven de negende april 1998
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager