Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

 

Artikel 17a
1
Een beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 3, eerste lid, dat dateert van voor het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet en de grondslag vormt voor een op dat tijdstip van kracht zijnde publiekrechtelijke beperking, alsmede een op dat beperkingenbesluit betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, worden binnen twee jaren na dat tijdstip ingeschreven overeenkomstig artikel 7, eerste en tweede lid. De inschrijving mag achterwege blijven indien de betreffende publiekrechtelijke beperking voordien ophoudt van kracht te zijn.
2
Ingeschreven worden de in het eerste lid bedoelde documenten dan wel een opgave van die documenten, die ten minste inhoudt een door burgemeester en wethouders vastgestelde lijst met de volgende gegevens:
a
een korte aanduiding van de aard en inhoud van de publiekrechtelijke beperking;
b
de actuele kadastrale aanduiding van de onroerende zaak of zaken waarop het beperkingenbesluit, de beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak betrekking heeft.
3
Op verzoek van burgemeester en wethouders verleent de Dienst medewerking aan de uitvoering van het eerste lid, voorzover het betreft beperkingenbesluiten alsmede daarop betrekking hebbende beslissingen in administratief beroep of rechterlijke uitspraken, die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet zijn ingeschreven in de openbare registers.
4
Burgemeester en wethouders melden schriftelijk aan de Dienst het tijdstip waarop de inschrijving van de in het derde lid bedoelde documenten is voltooid. Na ontvangst van deze melding vindt met bekwame spoed bijhouding plaats van de basisregistratie kadaster als bedoeld in hoofdstuk 4, titel 1, van de Kadasterwet, in zoverre dat in elk geval de vermeldingen van de korte aanduiding van de betreffende publiekrechtelijke beperkingen vervallen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •