Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

 

Artikel 17b
1
Een beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 3, tweede lid, dat dateert van voor het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet en de grondslag vormt voor een op dat tijdstip van kracht zijnde publiekrechtelijke beperking, alsmede een op dat beperkingenbesluit betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, worden binnen twee jaren na dat tijdstip aan de Dienst ter inschrijving aangeboden overeenkomstig artikel 15, eerste lid. Het aanbieden ter inschrijving mag achterwege blijven indien de betreffende publiekrechtelijke beperking voordien ophoudt van kracht te zijn.
2
In afwijking van het eerste lid worden de in dat lid bedoelde beperkingenbesluiten ingeschreven overeenkomstig artikel 7, eerste en tweede lid, voorzover het betreft beperkingenbesluiten krachtens de Wet bodembescherming die zijn genomen door een orgaan van een provincie en nadien een gemeente of plusregio als bedoeld in artikel 104 van de Wet gemeenschappelijke regelingen met de betreffende provincie is gelijkgesteld bij of krachtens artikel 88 van de Wet bodembescherming. Artikel 17a, vierde lid, is op de inschrijving van deze beperkingenbesluiten van overeenkomstige toepassing.
3
Ter inschrijving aangeboden worden de in het eerste lid bedoelde documenten dan wel een opgave van die documenten, die ten minste inhoudt een door het betreffende bestuursorgaan vastgestelde lijst met de volgende gegevens:
a
een korte aanduiding van de aard en inhoud van de publiekrechtelijke beperking;
b
de actuele kadastrale aanduiding van de onroerende zaak of zaken waarop het beperkingenbesluit, de beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak betrekking heeft.
4
Beperkingenbesluiten als bedoeld in artikel 3, tweede lid, alsmede daarop betrekking hebbende beslissingen in administratief beroep of rechterlijke uitspraken, die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet zijn ingeschreven in de openbare registers, gelden met ingang van dat tijdstip als ingeschreven in die registers overeenkomstig deze wet.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •