Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

 

Artikel 7
1
Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat een beperkingenbesluit, een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of een rechterlijke uitspraak als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt voorzien van de kadastrale aanduidingen van de onroerende zaak of zaken waarop deze betrekking heeft en wordt ingeschreven in het gemeentelijke beperkingenregister.
2
De inschrijving, bedoeld in het eerste lid, geschiedt door op het beperkingenbesluit, de beslissing in administratief beroep of de rechterlijke uitspraak, een aantekening te plaatsen en het tijdstip van inschrijving te vermelden.
3
De inschrijving, bedoeld in het eerste lid, geschiedt:
a
bij een beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 1°, binnen vier dagen na de dag van bekendmaking van het beperkingenbesluit;
b
bij een beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 2°, binnen vier dagen na de dag waarop burgemeester en wethouders het beperkingenbesluit hebben ontvangen;
c
bij een beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 5°, binnen vier dagen na de dag waarop het beperkingenbesluit is verzonden of van het beperkingenbesluit kennisgeving is gedaan;
d
bij een beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 6°, binnen vier dagen na de dag waarop de inschrijving van het besluit tot aanwijzing van een onroerende zaak als beschermd monument heeft plaatsgevonden;
e
bij een op een beperkingenbesluit betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, binnen vier dagen na de dag waarop burgemeester en wethouders een gewaarmerkt afschrift daarvan hebben ontvangen.
4
Indien een publiekrechtelijke beperking die voortvloeit uit een in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluit onherroepelijk en anders dan ten gevolge van een beperkingenbesluit of een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak is vervallen, dragen burgemeester en wethouders er zorg voor dat binnen vier dagen na de dag waarop dit bij hen bekend is geworden en met overeenkomstige toepassing van het eerste en tweede lid een verklaring met betrekking tot dat vervallen wordt ingeschreven in dat register.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •