Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het onderwijstoezicht

 

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze wet wordt verstaan onder:
a
Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voorzover het betreft het onderwijs op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
b
de inspectie: de Inspectie van het onderwijs,
c
de inspecteur-generaal: de inspecteur-generaal van het onderwijs,
d
onderwijswet:
? Leerplichtwet 1969,
? Wet op het primair onderwijs,
? Wet op de expertisecentra,
? Wet op het voortgezet onderwijs,
? Wet educatie en beroepsonderwijs,
? Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,
? Wet op de erkende onderwijsinstellingen, of
? Experimentenwet onderwijs,
e
onderwijs: bij of krachtens een onderwijswet geregeld onderwijs,
f
instelling: school, instelling of exameninstelling in de zin van een onderwijswet, daaronder begrepen een niet bekostigde instelling en waaronder mede worden begrepen werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 176e, eerste lid, en 176g, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, 162h, eerste lid, en 162j, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, en 118n, eerste lid, en 118p, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs,
g
exameninstelling: instelling als bedoeld in artikel 1.6.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs,
h
regionaal expertisecentrum: regionaal expertisecentrum als bedoeld in artikel 28b van de Wet op de expertisecentra, waaronder begrepen de commissie voor de indicatiestelling die door het regionaal expertisecentrum in stand wordt gehouden,
i
bestuur: bevoegd gezag in de zin van een onderwijswet, met dien verstande dat waar het de Leerplichtwet 1969 betreft hieronder wordt verstaan het hoofd van de school of instelling, en met dien verstande dat waar het het toezicht op de uitoefening van de taken van het regionaal expertisecentrum betreft hieronder wordt verstaan het bestuur van de rechtspersoon, bedoeld in artikel 28b, vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra,
j
onderwijsdeelnemer: leerling, deelnemer, student of extraneus in de zin van een onderwijswet,
k
ouders: met het gezag over het kind belaste ouders, hun geregistreerde partners, voogden en verzorgers,
l
maatregel: maatregel als bedoeld in artikel 1d van de Leerplichtwet 1969, artikel 164a van de Wet op het primair onderwijs, artikel 146a van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 104a en 261a van de Wet op het voortgezet onderwijs en de artikelen 6.1.5a, 6.2.3a en 6.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs,
m
jaarwerkplan: document waarin de inspectie haar werkzaamheden voor het komende jaar neerlegt.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •