Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

 

Wet van 24 april 1997 tot wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering te wijzigen zodat op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering te heffen premies gedifferentieerd worden en werkgevers de mogelijkheid krijgen het risico van de arbeidsongeschiktheidsverzekering van hun werknemers bepaalde tijd zelf te dragen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. WIJZIGING VAN DE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

Artikel I
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Hoofdstuk 2. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel II
1
Onder de uitkeringen, bedoeld in artikel 76d, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, worden mede verstaan:
a
de op grond van artikel 13, eerste of tweede lid, eerste volzin, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen toegekende uitkeringen;
b
de op grond van artikel 13, tweede lid, tweede volzin, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen bij wijze van voorschot toegekende uitkeringen;
c
de op grond van artikel 23, eerste lid, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen toegekende uitkeringen.
2
Onder de uitvoeringskosten, bedoeld in artikel 76d, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, worden mede verstaan de kosten die zijn verbonden aan de uitvoering van de artikelen 13, eerste en tweede lid, en 23, eerste lid, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.
3
Onder de loonsuppletie, bedoeld in artikel 76d, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt mede verstaan de in artikel 20, tweede lid, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen of artikel 28, tweede lid, van die wet bedoelde loonsuppletie.
4
Onder de loonkostensubsidie, bedoeld in artikel 76d, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt mede verstaan de in artikel 20, tweede lid, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen of artikel 28, tweede lid, van die wet bedoelde loonkostensubsidie.
5
Onder de kosten van opleiding of scholing, bedoeld in artikel 76d, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, worden mede verstaan de kosten van een opleiding of scholing als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen of artikel 28, tweede lid, van die wet.
6
Onder de voorzieningen, bedoeld in artikel 76d, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, worden mede verstaan de in artikel 20, tweede lid, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen of artikel 28, tweede lid, van die wet bedoelde voorzieningen.
7
Onder de vergoedingen, bedoeld in artikel 76d, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, worden mede verstaan de in artikel 20, tweede lid, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen of artikel 28, tweede lid, van die wet bedoelde vergoedingen.
8
Onder de toelagen en vergoedingen, bedoeld in artikel 76d, eerste lid, onderdeel h, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, worden mede verstaan de in artikel 20, tweede lid, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen of artikel 28, tweede lid, van die wet bedoelde toelagen en vergoedingen.

Artikel III [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel IV [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel V [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel VI [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel VII
1
Onder uitkeringen als bedoeld in artikel 75b en in artikel 76f van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals deze artikelen luidden op de dag voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen, worden uitsluitend verstaan, de uitkeringen die zijn ingegaan op of na de dag van inwerkingtreding van deze wet.
2
Onder overgang van een onderneming als bedoeld in artikel 78, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals dit artikel luidde op de dag voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen, wordt uitsluitend verstaan, de overgang van een onderneming die heeft plaatsgevonden op of na de dag van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel VIIA
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel VIII
Deze wet wordt aangehaald als ?Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen?.

Artikel IX
1
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2
In afwijking van het eerste lid treden van Artikel I, onderdeel FF, de artikelen 87b en 87d in werking met ingang van 1 januari 1997. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, dan wel het Staatsblad waarin de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1996, treden de in de eerste zin genoemde artikelen in werking met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na zowel de datum van uitgifte van Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst als de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 24 april 1997
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F. H. G. de Grave
Uitgegeven de negenentwintigste april 1997
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager