Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet samenvoeging gemeenten Gulpen en Wittem

 

Wet van 25 mei 1998 tot samenvoeging van de gemeenten Gulpen en Wittem
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Gulpen en Wittem samen te voegen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Gulpen en Wittem opgeheven.

Artikel 2
Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Gulpen-Wittem ingesteld, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3
De nieuwe gemeente Gulpen-Wittem bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Gulpen en Wittem.
Paragraaf 2. Overige bepalingen

Artikel 4
Voor de nieuwe gemeente Gulpen-Wittem wordt de op te heffen gemeente Wittem aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5
Voor de op te heffen gemeenten Gulpen en Wittem wordt de nieuwe gemeente Gulpen-Wittem aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:
a
artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b
artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
c
artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

Artikel 6
1
Voor de nieuwe gemeente Gulpen-Wittem die bij deze wet wordt ingesteld, wordt een tussentijdse raadsverkiezing gehouden als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling.
2
Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing voor de nieuwe gemeente Gulpen-Wittem wordt de op te heffen gemeente Gulpen belast.

Artikel 7
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]

Artikel 8
[Wijzigt de Politiewet 1993.]

Artikel 9
[Wijzigt de wet van 11 september 1996 tot gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch (Stb. 1996, 449).]

Artikel 10
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 25 mei 1998
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, A. G. M. van de Vondervoort
Uitgegeven de achttiende juni 1998
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager
Kaart genoemd in artikel 2 van de Wet van 25 mei 1998 tot samenvoeging van de gemeenten Gulpen en Wittem
[Raadpleeg voor de kaart het oorspronkelijke Staatsblad 1998/342.]