Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet samenvoeging van de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond

 

Wet van 15 september 2005 tot samenvoeging van de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond samen te voegen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond opgeheven.

Artikel 2
1
Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Teylingen ingesteld.
2
De nieuwe gemeente Teylingen bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond, met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente komt te lopen zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.
Paragraaf 2. Grenswijzigingen van een gemeente die niet wordt opgeheven

Artikel 3
De grenzen van de gemeente Oegstgeest worden gewijzigd, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.
Paragraaf 3. Overige bepalingen

Artikel 4
Voor de nieuwe gemeente Teylingen wordt de op te heffen gemeente Sassenheim aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5
Voor de op te heffen gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond wordt de nieuwe gemeente Teylingen aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:
a
artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b
artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
c
de artikelen 44, eerste lid, en 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen;
d
artikel 48, tweede lid, in verband met de uitkeringen, bedoeld in dat artikel;
e
artikel 59, eerste lid, in verband met de overgang van ambtenaren;
f
artikel 70, eerste lid, in verband met de overgang van archiefbescheiden;
g
artikel 71, derde lid, in verband met de overgang van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 6
1
Voor de nieuwe gemeente Teylingen wordt een tussentijdse raadsverkiezing als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.
2
Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Sassenheim belast.
3
Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeente die bij deze wet is ingesteld.
4
De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 7
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]

Artikel 8
[Wijzigt de Politiewet 1993.]

Artikel 9
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld in kennis van de aangebrachte correcties.

Artikel 10
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 15 september 2005
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , J. W. Remkes
Uitgegeven de twintigste september 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner
Kaart behorende bij artikel 2 en 3 van de wet tot samenvoeging van de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond