Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet sociale werkvoorziening

 

Artikel 11
1
De Centrale organisatie werk en inkomen stelt van personen, die daartoe een aanvraag hebben ingediend, bij beschikking vast:
a
of deze behoren tot de doelgroep;
b
nadat is vastgesteld dat een persoon tot de doelgroep behoort:
1
de geldigheidsduur van de indicatie;
2
de indeling van de persoon in één van de arbeidshandicapcategorieën, die bepaald worden door de zwaarte van de aanpassing van de omstandigheden en de productiviteit.
2
De Centrale organisatie werk en inkomen verricht periodiek herindicatie van personen die tot de doelgroep behoren overeenkomstig de krachtens artikel 6, tweede lid, onderdeel a, gestelde regels. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.
3
Op aanvraag van het college verricht de Centrale organisatie werk en inkomen, overeenkomstig de krachtens artikel 6, tweede lid, onderdeel a, gestelde regels, herindicatie van de werknemer die de bedongen arbeid gedurende een ononderbroken periode van ten minste 13 weken niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte daartoe verhinderd was en die naar het inzicht van het college duurzaam niet in staat zal zijn tot het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.
4
Indicatie vindt slechts plaats met betrekking tot
a
personen:
1
die als werkzoekende staan ingeschreven bij de Centrale organisatie werk en inkomen,
2
die voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 1, derde lid, in aanmerking wensen te komen, en
3
van wie niet in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag de indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking is ingetrokken op grond van artikel 12, derde lid;
b
werknemers die voor herindicatie in aanmerking komen.
5
Een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking wordt gegeven binnen zestien weken na ontvangst van de aanvraag.
6
In afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht beslist de Centrale organisatie werk en inkomen binnen zestien weken na ontvangst van het bezwaarschrift tegen een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking.
7
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de bij of krachtens dit artikel aan de Centrale organisatie werk en inkomen opgedragen taak en de wijze van uitoefening daarvan.
8
De voordracht voor een krachtens het zevende lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AH9595, Hoger beroep, 00/4300 WSW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  03-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is indicatiebeschikking dat betrokkene niet is te rekenen tot de doelgroep van de sociale werkvoorziening onbevoegdelijk genomen? Heeft in de bezwaarprocedure een volledige heroverweging plaatsgevonden?
 • LJN AH9578, Hoger beroep, 00/2488 WSW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  03-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is met de overdracht van bevoegdheden met toepassing van art. 10 WGR het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningsschap bevoegd geworden tot het nemen van indicatiebeschikkingen?
 • LJN AH9581, Hoger beroep, 00/4301 WSW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  03-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is de indicatiebeschikking dat betrokkene niet is te rekenen tot de doelgroep van de sociale werkvoorziening onbevoegdelijk genomen? Heeft in de bezwaarprocedure een volledige heroverweging plaatsgevonden?
 •