Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet stedelijke vernieuwing

 

Wet van 15 november 2000 ter stimulering van integrale stedelijke vernieuwing (Wet stedelijke vernieuwing)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bij stedelijke vernieuwing, met inbegrip van lokale milieubescherming, te kiezen voor een meer samenhangende, interactieve en innoverende aanpak;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1
1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a
stedelijke vernieuwing: op stedelijk gebied gerichte inspanningen die strekken tot verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, bevordering van een duurzame ontwikkeling en verbetering van de woon- en milieukwaliteit, versterking van het economisch draagvlak, versterking van culturele kwaliteiten, bevordering van de sociale samenhang, verbetering van de bereikbaarheid, verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte of anderszins tot structurele kwaliteitsverhoging van dat stedelijk gebied;
b
ontwikkelingsprogramma: programma als bedoeld in artikel 7, eerste lid;
c
investeringsbudget: subsidie aan een gemeente krachtens hoofdstuk 3, ter tegemoetkoming in de kosten van de uitvoering van een ontwikkelingsprogramma of van een activiteit in het kader van stedelijke vernieuwing, als bedoeld in artikel 7, vijfde lid;
d
investeringstijdvak: tijdvak van vijf kalenderjaren, waarvoor investeringsbudget wordt verstrekt;
e
Onze Minister: Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;
f
plusregio: plusregio als bedoeld in artikel 104 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
2
De in deze wet neergelegde taken en bevoegdheden ten aanzien van stedelijke vernieuwing hebben slechts betrekking op stedelijke vernieuwing, die gericht is op de fysieke leefomgeving.

Hoofdstuk 2. Bestuurlijke verhoudingen

Artikel 2
De gemeenteraad draagt zorg voor stedelijke vernieuwing. Hiertoe stelt hij een ontwikkelingsprogramma vast of treft anderszins maatregelen in het belang van de stedelijke vernieuwing.

Artikel 3
Provinciale staten dragen uitsluitend zorg voor de bevordering en ondersteuning van stedelijke vernieuwing, in het bijzonder ten aanzien van gemeenten waaraan gedeputeerde staten investeringsbudget kunnen verlenen.

Artikel 4
1
Onze Ministers wie het aangaat, Onze Minister daaronder begrepen, dragen zorg voor de bevordering en ondersteuning van stedelijke vernieuwing.
2
Waar bij of krachtens deze wet bevoegdheden zijn toegekend aan Onze Minister, oefent hij deze uit in overeenstemming met Onze Ministers wie het mede aangaat.

Hoofdstuk 3. Investeringsbudget
3.1
Verdeling investeringsbudget

Artikel 5
1
Onze Minister kan aan gemeenten investeringsbudget verstrekken ten behoeve van de uitvoering van het gemeentelijke beleid inzake stedelijke vernieuwing.
2
Bij algemene maatregel van bestuur worden de gemeenten aangewezen, waaraan Onze Minister, mede gelet op de aard en omvang van de stedelijke vernieuwingsopgave in die gemeenten, investeringsbudget kan verstrekken. De bij de maatregel aangewezen gemeenten blijven in elk geval voor de duur van een investeringstijdvak als zodanig aangewezen.
3
Ten behoeve van andere gemeenten dan die, bedoeld in het tweede lid, verstrekt Onze Minister de middelen voor investeringsbudget aan de onderscheidene provincies. Onze Minister kan hieraan voorschriften verbinden.
4
Gedeputeerde staten kunnen investeringsbudget verstrekken aan de gemeenten, bedoeld in het derde lid, ten behoeve van de uitvoering van het gemeentelijke beleid inzake stedelijke vernieuwing.

Artikel 6
1
Uiterlijk op 1 april van het jaar dat voorafgaat aan het investeringstijdvak geeft Onze Minister inzicht in:
a
voor een gemeente waaraan hij investeringsbudget kan verstrekken: een indicatie van de hoogte van dat budget, waarbij hij tevens aangeeft welk deel van dat budget afkomstig is uit gelden voor bodemsanering, en
b
voor een provincie: de hoogte van het provinciale budget ten behoeve van de verstrekking van investeringsbudget aan de overige gemeenten.
2
De berekening van de budgetten, bedoeld in het eerste lid, geschiedt volgens bij algemene maatregel van bestuur te geven regels.
3
Uiterlijk drie maanden na de bekendmaking van het provinciale budget, bedoeld in het eerste lid, onder b, geven gedeputeerde staten inzicht in de verdeling van de middelen voor investeringsbudget over in hun provincie gelegen gemeenten waaraan zij investeringsbudget kunnen verstrekken. Daarbij:
a
wijzen gedeputeerde staten de gemeenten aan waarvan naar hun oordeel gelet op de aard en de omvang van de stedelijke vernieuwingsopgave een ontwikkelingsprogramma wordt verlangd om in aanmerking te komen voor investeringsbudget,
b
geven gedeputeerde staten een indicatie van de hoogte van het budget voor deze gemeenten en
c
maken gedeputeerde staten, gehoord burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten, met het oog op de toepassing van artikel 11, vijfde lid, aanhef en onder a, artikel 8, derde lid, aanhef en onder a, en vijfde lid, aanhef en onder c, bekend binnen welke groepen van gemeenten onderlinge afstemming van de ontwikkelingsprogramma's en de activiteiten in het kader van de stedelijke vernieuwing, bedoeld in artikel 7, vijfde lid, hun gewenst voorkomt, welke bekendmaking geen betrekking heeft op gemeenten die zijn gelegen in een plusregio.
4
Bij provinciale verordening worden regels gegeven omtrent de wijze waarop de verdeling tussen de gemeenten van de middelen voor investeringsbudget wordt vastgesteld. Bij de verdeling houdt de provincie rekening met de aard en de omvang van de stedelijke vernieuwingsopgave in die gemeenten.
5
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven omtrent de verdeling, bedoeld in het derde en vierde lid. Deze regels kunnen onder meer inhouden dat beperkingen worden aangebracht in de mate waarin gedeputeerde staten bij de verdeling van de middelen voor investeringsbudget andere criteria kunnen hanteren dan die welke krachtens het tweede lid gelden voor de berekening van de budgetten van de in het eerste lid, onder a, bedoelde gemeenten.
3.2
De verlening van investeringsbudget

Artikel 7
1
Investeringsbudget kan worden verleend aan een gemeente die beschikt over een door de gemeenteraad vastgesteld ontwikkelingsprogramma:
a
waarin de gemeentelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing voldoende zijn onderbouwd en worden weergegeven in termen van toetsbare resultaten,
b
waarin wordt ingegaan op de relatie met stedelijke vernieuwing die zich niet richt op de fysieke leefomgeving,
c
dat betrekking heeft op het investeringstijdvak en inzicht geeft in het daaropvolgende tijdvak,
d
dat een financiële paragraaf bevat, die inzicht geeft in de van stedelijke vernieuwing te verwachten kosten en opbrengsten,
e
dat vermeldt met welk resultaat intergemeentelijke afstemming van de ontwikkelingsprogramma's heeft plaatsgevonden, en
f
waarin de in het tweede lid bedoelde landelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing in acht zijn genomen.
2
Bij algemene maatregel van bestuur worden de landelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing vastgesteld en kunnen:
a
nadere regels worden gegeven omtrent de in het eerste en derde lid gestelde eisen en
b
eisen worden gesteld aan de intergemeentelijke afstemming van de ontwikkelingsprogramma's.
3
Bij de voorbereiding van het ontwikkelingsprogramma betrekken burgemeester en wethouders in elk geval:
a
de ingezetenen van de gemeente en degenen die in de gemeente een belang hebben bij het programma, op de wijze als is voorzien in de verordening die is vastgesteld krachtens artikel 150 van de Gemeentewet,
b
burgemeester en wethouders van de gemeenten, indien van toepassing, die behoren tot dezelfde groep, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder c, als die waartoe de gemeente behoort, dan wel dezelfde plusregio als waarin de gemeente is gelegen, en
c
burgemeester en wethouders van andere gemeenten wier belangen hierbij rechtstreeks in het geding zijn.
4
De raad van een gemeente als bedoeld in artikel 5, tweede lid, die een meerjarenprogramma voor de onderscheidenlijke uitkeringen van het Grotestedenbeleid voor het investeringstijdvak vaststelt, laat het ontwikkelingsprogramma daarvan deel uitmaken.
5
In afwijking van het eerste lid kunnen gedeputeerde staten gedurende het investeringstijdvak op aanvraag aan een gemeente, die niet is aangewezen ingevolge artikel 6, derde lid, onder a, investeringsbudget verlenen ten behoeve van een activiteit in het kader van de stedelijke vernieuwing, indien de daartoe strekkende aanvraag vergezeld gaat van een onderbouwing van de voorgenomen stedelijke vernieuwing, waarin in elk geval een financiële paragraaf is opgenomen en welke vermeldt met welk resultaat overleg is gevoerd met betrokken partijen, waaronder, indien van toepassing, mede begrepen burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot dezelfde groep, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder c, als die waartoe de gemeente behoort, dan wel dezelfde plusregio als waarin de gemeente is gelegen.
6
De beschikking tot verlening van investeringsbudget vermeldt het bedrag van dat budget.

Artikel 8
1
De verlening van investeringsbudget kan geheel of gedeeltelijk worden geweigerd, indien:
a
de gemeenteraad geen ontwikkelingsprogramma heeft vastgesteld,
b
het ontwikkelingsprogramma niet verenigbaar is met de eisen die zijn gesteld in artikel 7, eerste of derde lid, of
c
het ontwikkelingsprogramma naar het oordeel van Onze Minister onderscheidenlijk gedeputeerde staten niet verenigbaar is met de ingevolge artikel 7, tweede lid, gegeven regels.
2
De verlening van investeringsbudget kan tevens geheel of gedeeltelijk worden geweigerd, indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen, dat:
a
het ontwikkelingsprogramma niet of niet geheel zal worden verwezenlijkt,
b
de gemeente niet zal voldoen aan de aan het investeringsbudget verbonden verplichtingen, of
c
de gemeente in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.
3
De verlening van investeringsbudget kan voorts slechts geheel of gedeeltelijk worden geweigerd, indien:
a
het ontwikkelingsprogramma onvoldoende intergemeentelijk is afgestemd, of
b
het ontwikkelingsprogramma niet verenigbaar is met op grond van een wettelijke bevoegdheid vastgesteld provinciaal of rijksbeleid.
4
Onze Minister gaat onderscheidenlijk gedeputeerde staten gaan niet over tot weigering van verlening van investeringsbudget dan nadat de gemeente in de gelegenheid is gesteld het ontwikkelingsprogramma aan te passen binnen een door Onze Minister onderscheidenlijk gedeputeerde staten te bepalen termijn.
5
In afwijking van het eerste lid kunnen gedeputeerde staten in geval van een andere gemeente dan aangewezen ingevolge artikel 6, derde lid, onder a, de verlening van investeringsbudget geheel of gedeeltelijk weigeren, indien:
a
de aanvraag niet voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 7, vijfde lid,
b
de beoogde activiteit in het kader van stedelijke vernieuwing niet verenigbaar is met de ingevolge artikel 7, tweede lid, gegeven regels,
c
de beoogde activiteit in het kader van de stedelijke vernieuwing onvoldoende intergemeentelijk is afgestemd, of
d
de beoogde activiteit in het kader van de stedelijke vernieuwing niet verenigbaar is met op grond van een wettelijke bevoegdheid vastgesteld provinciaal of rijksbeleid. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing.
6
Onze Minister kan de verlening van investeringsbudget geheel of gedeeltelijk weigeren indien budgettaire omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 9
1
Aan de verlening van investeringsbudget kunnen verplichtingen worden verbonden, voorzover de verwezenlijking van het doel van het investeringsbudget dit vordert. De verplichtingen kunnen slechts betrekking hebben op aangelegenheden ten aanzien waarvan Onze Minister onderscheidenlijk gedeputeerde staten op grond van een wettelijk voorschrift bevoegdheid hebben.
2
Aan de verlening van investeringsbudget is in elk geval de verplichting verbonden dat:
a
indien de ingevolge artikel 7, tweede lid, vastgestelde landelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing gedurende het investeringstijdvak worden gewijzigd, het ontwikkelingsprogramma voorzover mogelijk hieraan wordt aangepast, en
b
indien een gemeentelijke beleidswijziging leidt tot wijziging van de gemeentelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing gedurende het investeringstijdvak, het ontwikkelingsprogramma slechts wordt aangepast na instemming van Onze Minister, gehoord gedeputeerde staten, dan wel, indien van toepassing, het dagelijks bestuur van de plusregio, onderscheidenlijk na instemming van gedeputeerde staten, gehoord, indien van toepassing, het dagelijks bestuur van de plusregio.
3
De aan de verlening van investeringsbudget verbonden verplichtingen kunnen na die verlening worden uitgewerkt, voorzover de beschikking tot verlening dit vermeldt.

Artikel 10
1
Zolang het investeringsbudget niet is vastgesteld, kan Onze Minister onderscheidenlijk kunnen gedeputeerde staten, indien ten minste twee jaren van het investeringstijdvak zijn verstreken, ten hoogste éénmaal de verlening van investeringsbudget intrekken of ten nadele van de gemeente wijzigen, indien:
a
de doelstellingen waarvoor investeringsbudget is verleend kennelijk niet of niet geheel zullen worden verwezenlijkt en dit de gemeente kan worden toegerekend, of
b
de gemeente niet heeft voldaan aan de aan de verlening van investeringsbudget verbonden verplichtingen.
2
Zolang het investeringsbudget niet is vastgesteld, kan Onze Minister onderscheidenlijk kunnen gedeputeerde staten de verlening van investeringsbudget intrekken of ten nadele van de gemeente wijzigen, indien:
a
verleende voorschotten zijn besteed aan een ander doel dan stedelijke vernieuwing,
b
de gemeente onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot verlening van investeringsbudget zou hebben geleid, of
c
de verlening van investeringsbudget anderszins onjuist was en de gemeente dit wist of behoorde te weten.
3
De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop het investeringsbudget is verleend, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 11
1
Een aanvraag tot verlening van investeringsbudget wordt gedaan door burgemeester en wethouders, gaat vergezeld van het ontwikkelingsprogramma en wordt ingediend:
a
indien het een gemeente betreft als bedoeld in artikel 5, tweede lid, bij Onze Minister en
b
indien het een gemeente betreft die is aangewezen ingevolge artikel 6, derde lid, onder a, bij gedeputeerde staten.
2
Indien een aanvraag tot verlening van de onderscheidenlijke uitkeringen van het Grotestedenbeleid bij Onze Minister belast met de coördinatie van het Grotestedenbeleid wordt ingediend, wordt, in afwijking van het eerste lid, die aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag tot verlening van investeringsbudget.
3
De aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 15 november van het jaar dat voorafgaat aan het investeringstijdvak, indien het een gemeente betreft als bedoeld in artikel 5, tweede lid, en uiterlijk op 15 februari van het eerste jaar van het investeringstijdvak, indien het een gemeente betreft die is aangewezen ingevolge artikel 6, derde lid, onder a. Indien in een bepaald geval het wegens overschrijding van de indieningstermijn buiten behandeling laten van een aanvraag zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard, kan Onze Minister onderscheidenlijk kunnen gedeputeerde staten besluiten de aanvraag alsnog te behandelen. In dat geval kan een lager investeringsbudget worden verleend dan het bedrag dat op grond van artikel 6, eerste of derde lid, voor de betrokken gemeente als investeringsbudget is geïndiceerd.
4
Onze Minister, onderscheidenlijk gedeputeerde staten, beslissen op een aanvraag binnen acht weken na de dag waarop die aanvraag door Onze Minister, onderscheidenlijk gedeputeerde staten, dan wel waarop de aanvraag tot verlening van de onderscheidenlijke uitkeringen van het Grotestedenbeleid voor het investeringstijdvak door Onze Minister belast met de coördinatie van het Grotestedenbeleid, is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd.
5
Onze Minister beslist niet op de aanvraag van een gemeente waaraan hij investeringsbudget kan verlenen dan nadat hij gedeputeerde staten van de betrokken provincie gedurende ten minste vier weken in de gelegenheid heeft gesteld hem van advies te dienen ten aanzien van in elk geval:
a
de intergemeentelijke afstemming van het ontwikkelingsprogramma, met dien verstande dat het advies geen betrekking heeft op de intergemeentelijke afstemming van een ontwikkelingsprogramma van een gemeente die is gelegen in een plusregio, en
b
de verenigbaarheid van het ontwikkelingsprogramma met op grond van een wettelijke bevoegdheid vastgesteld provinciaal beleid.
6
Onze Minister beslist niet op de aanvraag van een gemeente waaraan hij investeringsbudget kan verlenen en die is gelegen in een plusregio, dan nadat hij het dagelijks bestuur van de betreffende plusregio gedurende ten minste vier weken in de gelegenheid heeft gesteld hem van advies te dienen ten aanzien van de intergemeentelijke afstemming van het ontwikkelingsprogramma.
7
Gedeputeerde staten beslissen niet op de aanvraag van een gemeente waaraan zij investeringsbudget kunnen verlenen en die is gelegen in een plusregio, dan nadat zij het dagelijks bestuur van de betreffende plusregio gedurende ten minste vier weken in de gelegenheid hebben gesteld hen van advies te dienen ten aanzien van de intergemeentelijke afstemming van het ontwikkelingsprogramma of de activiteit in het kader van de stedelijke vernieuwing, bedoeld in artikel 7, vijfde lid.

Artikel 12
1
Onze Minister verleent gedurende het investeringstijdvak per jaar een voorschot aan de provincies en de gemeenten waaraan hij investeringsbudget heeft verleend.
2
Gedeputeerde staten verlenen gedurende het investeringstijdvak per jaar een voorschot aan de gemeenten die zijn aangewezen ingevolge artikel 6, derde lid, onder a, en waaraan zij investeringsbudget hebben verleend.
3
Aan andere gemeenten dan die aangewezen ingevolge artikel 6, derde lid, onder a, kunnen gedeputeerde staten een voorschot verlenen.
4
Voorschotten worden overeenkomstig de voorschotverlening betaald. Het voorschot wordt binnen vier weken na de voorschotverlening betaald.
5
De beschikking tot voorschotverlening vermeldt het bedrag van het voorschot, dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald.
6
Indien budgettaire omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de verlening van voorschot in afwijking van het eerste en tweede lid plaatsvinden over zeven kalenderjaren, waarbij over de uitgestelde betalingen van voorschotten geen rente wordt vergoed.
3.3
Vaststelling van investeringsbudget

Artikel 13
1
Burgemeester en wethouders van een gemeente waaraan investeringsbudget is verleend, dienen uiterlijk op de 15e juli volgende op de afloop van het investeringstijdvak een aanvraag in tot vaststelling van het investeringsbudget bij Onze Minister, indien het een gemeente betreft als bedoeld in artikel 5, tweede lid, of bij gedeputeerde staten, indien het een gemeente betreft als bedoeld in artikel 5, derde lid.
2
Bij de aanvraag wordt verantwoordingsinformatie over de besteding van de verleende voorschotten gevoegd, alsmede een vergelijking van de in het ontwikkelingsprogramma opgenomen gemeentelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing, dan wel, indien het een gemeente betreft als bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de in de aanvraag opgenomen onderbouwing van de activiteit in het kader van de stedelijke vernieuwing, en de aan het investeringsbudget verbonden verplichtingen met de bereikte resultaten en een toelichting van de verschillen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven omtrent de verantwoordingsinformatie en de vergelijking, bedoeld in dit artikellid.
3
Indien een aanvraag tot vaststelling van de onderscheidenlijke uitkeringen van het Grotestedenbeleid voor het investeringstijdvak bij Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt ingediend, wordt, in afwijking van het eerste lid, die aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag tot vaststelling van het investeringsbudget.
4
De verantwoordingsinformatie, bedoeld in het tweede lid, maakt, indien van toepassing, deel uit van de verantwoordingsinformatie die bij de bij Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingediende aanvraag is gevoegd.
5
Gedeputeerde staten vatten ten aanzien van gemeenten waaraan zij investeringsbudget hebben verleend, de bevindingen samen die zij hebben verkregen uit de stukken, bedoeld in het eerste en tweede dan wel zesde lid, en dienen deze samenvatting, vergezeld van die stukken, in bij Onze Minister uiterlijk op de 31e december volgende op de afloop van het investeringstijdvak.
6
Indien het investeringsbudget betreft ter tegemoetkoming in de kosten van de uitvoering van een activiteit in het kader van stedelijke vernieuwing, als bedoeld in artikel 7, vijfde lid, en voornoemde activiteit aan het einde van het investeringstijdvak niet is verwezenlijkt, geldt in afwijking van het eerste en tweede lid dat:
a
burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente uiterlijk op de in het eerste lid bedoelde datum aan gedeputeerde staten een verklaring overleggen omtrent de reden van het niet verwezenlijken van voornoemde activiteit;
b
zij een aanvraag tot vaststelling van het investeringsbudget indienen tegelijk met de eerstvolgende indiening van de jaarrekening en het jaarverslag, bedoeld in artikel 198, eerste lid, van de Gemeentewet, na verwezenlijking van voornoemde activiteit, onder overlegging van de in het tweede lid bedoelde bescheiden.

Artikel 14
1
Onze Minister stelt onderscheidenlijk gedeputeerde staten stellen binnen vier maanden na de indieningstermijn genoemd in artikel 13, eerste of zesde lid, het bedrag van het investeringsbudget vast. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste twee maanden worden verlengd. Het bedrag van het investeringsbudget wordt vastgesteld op het bedrag van het verleende investeringsbudget, indien geen van de in artikel 10, eerste en tweede lid, bedoelde omstandigheden zich voordoet.
2
De vaststelling geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag.
3
Het investeringsbudget wordt overeenkomstig de vaststelling ervan betaald, onder verrekening van de betaalde voorschotten.

Artikel 15
1
Indien de in artikel 13, eerste of zesde lid, bedoelde termijn voor indiening van de aanvraag om vaststelling van het investeringsbudget is verstreken zonder dat een aanvraag is ingediend, kan het investeringsbudget ambtshalve worden vastgesteld.
2
Onze Minister gaat onderscheidenlijk gedeputeerde staten gaan niet over tot ambtshalve vaststelling dan nadat de gemeente in de gelegenheid is gesteld een aanvraag in te dienen binnen een door Onze Minister onderscheidenlijk gedeputeerde staten te bepalen termijn.

Artikel 16
1
Onze Minister kan onderscheidenlijk gedeputeerde staten kunnen jegens de betrokken gemeente verplichtingen verbinden aan investeringsbudget dat voor het op dat moment lopende investeringstijdvak wordt of is verleend, indien met betrekking tot het afgelopen investeringstijdvak:
a
de in het ontwikkelingsprogramma opgenomen gemeentelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing naar het oordeel van Onze Minister onderscheidenlijk gedeputeerde staten onvoldoende zijn bereikt en dit de gemeente kan worden toegerekend,
b
de activiteit in het kader van stedelijke vernieuwing, bedoeld in artikel 7, vijfde lid, naar het oordeel van gedeputeerde staten niet of niet geheel heeft plaatsgevonden en dit de gemeente kan worden toegerekend,
c
de gemeente niet heeft voldaan aan de aan de verlening van investeringsbudget verbonden verplichtingen,
d
de verleende voorschotten door de gemeente zijn besteed aan een ander doel dan stedelijke vernieuwing, of
e
de aanvraag tot vaststelling van investeringsbudget niet of niet tijdig is ingediend.
2
Indien naar het oordeel van Onze Minister onderscheidenlijk gedeputeerde staten genoegzaam vaststaat dat met de in het eerste lid bedoelde verplichtingen niet kan worden volstaan, dan wel van het opleggen daarvan in redelijkheid onvoldoende resultaat kan worden verwacht, kan het investeringsbudget over het afgelopen investeringstijdvak, zo nodig ambtshalve, lager worden vastgesteld dan het voor dat tijdvak verleende investeringsbudget. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven omtrent de berekening van de hoogte van het bedrag waarmee het investeringsbudget lager wordt vastgesteld.
3
Onze Minister kan, onderscheidenlijk gedeputeerde staten kunnen, ten onrechte betaalde bedragen aan investeringsbudget en voorschotten van een gemeente terugvorderen voorzover na de dag waarop het investeringsbudget is vastgesteld nog geen vijf jaren zijn verstreken. Bij de terugvordering kan worden bepaald dat over die bedragen een rentevergoeding verschuldigd is.
3.4
Overige bepalingen

Artikel 16a
1
Gedeputeerde staten dienen uiterlijk op de 15e juli van het tweede jaar volgende op de afloop van het investeringstijdvak de verantwoordingsinformatie over de verdeling van het provinciaal budget bij Onze Minister in.
2
De verantwoordingsinformatie, bedoeld in het eerste lid, maakt, indien van toepassing, deel uit van de verantwoordingsinformatie die bij Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is ingediend.
3
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven omtrent de verantwoordingsinformatie, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 17
1
Onze Minister kan een provincie een aanwijzing geven, indien:
a
de verdeling van de door haar verkregen middelen ten behoeve van het aan gemeenten te verlenen investeringsbudget, of
b
de wijze van beoordeling van de aanvragen om investeringsbudget van de gemeentennaar zijn oordeel niet verenigbaar is met de bij of krachtens deze wet gegeven regels.
2
Onze Minister kan een provincie tevens een aanwijzing geven, indien het provinciale budget niet is besteed ten behoeve van verlening van investeringsbudget.
3
Indien naar het oordeel van Onze Minister genoegzaam vaststaat dat met het geven van een aanwijzing niet kan worden volstaan, dan wel dat daarvan in redelijkheid onvoldoende resultaat kan worden verwacht, kan hij het door hem aan de provincie ter beschikking gestelde budget geheel of gedeeltelijk terugvorderen voorzover na de dag waarop de betrokken verantwoordingsinformatie is ingediend nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Artikel 18
1
Indien het bedrag dat uit 's Rijks kas beschikbaar is voor investeringsbudget gedurende het investeringstijdvak wordt verhoogd, kan Onze Minister een aanvullend investeringsbudget onderscheidenlijk aanvullende middelen voor investeringsbudget verstrekken volgens regels die worden gegeven bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, waarbij zo nodig kan worden afgeweken van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 6, 7, 9 en 11.
2
Indien gedurende een investeringstijdvak een gemeente als bedoeld in artikel 5, derde lid, wordt aangewezen als een gemeente als bedoeld in het tweede lid van dat artikel, kan Onze Minister die gemeente investeringsbudget verstrekken volgens regels die worden gegeven bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, waarbij zo nodig kan worden afgeweken van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 5, 6, 7, 11 en 12.
3
In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, wijzigt Onze Minister het bedrag van het reeds voor het betrokken investeringstijdvak aan de betrokken provincie verleende investeringsbudget ten nadele van die provincie tot ten hoogste het bedrag van het reeds door gedeputeerde staten van die provincie aan de betrokken gemeente verleende investeringsbudget en wijzigen gedeputeerde staten van die provincie de verlening van investeringsbudget aan die gemeente ten nadele van die gemeente met hetzelfde bedrag. De door Onze Minister reeds aan de betrokken provincie en de door die provincie reeds aan de betrokken gemeente bij wijze van voorschot betaalde bedragen aan investeringsbudget worden onderling verrekend.

Hoofdstuk 4. Andere subsidies dan investeringsbudget
4.1
Innovatiebudget

Artikel 19
1
Onze Minister kan ter bevordering van innovatieve ontwikkelingen in de stedelijke vernieuwing volgens bij algemene maatregel van bestuur gegeven regels subsidie verstrekken.
2
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ieder jaar subsidieplafonds worden vastgesteld voor de verschillende activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt. Daarbij wordt de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag bepaald.
4.2
Tijdelijke stimuleringsregelingen

Artikel 20
1
Onze Minister kan bij wijze van uitzonderlijke en tijdelijke stimulans subsidie verstrekken voor activiteiten op het gebied van de stedelijke vernieuwing volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur of, indien spoed vereist is, bij ministeriële regeling gegeven regels.
2
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen ieder jaar subsidieplafonds worden vastgesteld voor de verschillende activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt. Daarbij wordt de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag bepaald.
4.3
Maximum van andere subsidies dan investeringsbudget

Artikel 21
Het totaal van de in dit hoofdstuk genoemde subsidies dat uit 's Rijks kas beschikbaar is voor een tijdvak van vijf kalenderjaren dat samenvalt met een investeringstijdvak, beloopt ten hoogste tien procent van het bedrag dat uit 's Rijks kas beschikbaar is voor investeringsbudget in dat tijdvak.

Hoofdstuk 5. Overige bepalingen

Artikel 22
1
De verlening van investeringsbudget of andere subsidie op grond van deze wet kan worden ingetrokken of gewijzigd wegens strijd met een uit een verdrag voor de staat voortvloeiende verplichting. Bij de intrekking of wijziging kan worden bepaald, dat over ten onrechte betaalde subsidiebedragen een rentevergoeding verschuldigd is.
2
De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 23
1
Desgevraagd verstrekken burgemeester en wethouders Onze Minister gegevens over de uitvoering van deze wet en geven hem inzage in de desbetreffende stukken.
2
Burgemeester en wethouders verlenen op verzoek van Onze Minister medewerking aan openbaarmaking van de resultaten van de stedelijke vernieuwing.
3
Het eerste en tweede lid zijn, jegens gedeputeerde staten, van overeenkomstige toepassing op burgemeester en wethouders van gemeenten waaraan gedeputeerde staten investeringsbudget hebben verleend.
4
Het eerste en tweede lid zijn, jegens Onze Minister, van overeenkomstige toepassing op gedeputeerde staten.
5
De financiële gevolgen van de informatieverstrekking, bedoeld in het eerste lid, worden niet gecompenseerd.
6
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de informatievoorziening.

Artikel 24
1
Na afloop van een investeringstijdvak doet Onze Minister verslag aan de Staten-Generaal over de toepassing en de effecten van deze wet.
2
Burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten, alsmede het dagelijks bestuur van een plusregio, verlenen desgevraagd medewerking aan het door Onze Minister uit te brengen verslag.

Artikel 25
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast:
a
in het gehele Rijk: de bij besluit van Onze Minister aan te wijzen rijksambtenaren,
b
in een provincie: de door de Commissaris van de Koning aan te wijzen personen.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 26
1
De in deze wet voorziene algemene maatregelen van bestuur, met uitzondering van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 5, tweede lid, treden niet eerder in werking dan acht weken na de dagtekening van het Staatsblad waarin de desbetreffende besluiten zijn geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld aan de Staten-Generaal mededeling gedaan.
2
Een krachtens artikel 5, tweede lid, vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. Hij treedt in werking op een tijdstip dat nadat acht weken na de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend. Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of indien een van de beide kamers van de Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de algemene maatregel van bestuur ingetrokken.

Artikel 27
Deze wet treedt in werking op een bij de wet te bepalen tijdstip.

Artikel 28
Deze wet wordt aangehaald als: Wet stedelijke vernieuwing.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 15 november 2000
Beatrix
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J. W. Remkes
Uitgegeven de dertigste november 2000
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals