Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet strekkende tot voltooiing van de provinciale indeling van het IJsselmeer

 

Wet van 17 november 1988, strekkende tot voltooiing van de provinciale indeling van het IJsselmeer
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat voltooiing van de provinciale indeling van het IJsselmeer wenselijk is;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
Met ingang van 1 januari volgend op de datum van inwerkingtreding van deze wet wordt het nog niet provinciaal ingedeelde gebied van het IJsselmeer ingedeeld bij de provincies Flevoland, Friesland en Noord-Holland, zodat in het IJsselmeer gemeenschappelijke grenzen ontstaan van de provincies Noord-Holland en Friesland, Friesland en Flevoland en Noord-Holland en Flevoland, waarvan in het (verschoven) stelsel van Rijksdriehoeksmeting de beschrijving luidt als volgt:
a
De grens tussen de provincies Noord-Holland en Friesland begint in het meest zuidelijke punt van de grens tussen de gemeenten Wieringen en Wonseradeel. Vandaar loopt zij in een rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = 145.000 en y = 543.000 en vervolgens in een rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = 154.328,67 en y 530.832,17.
b
De grens tussen de provincies Friesland en Flevoland begint in het onder a. laatstgenoemde punt en loopt vandaar in een rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = 171.464,85 en y 535.116,21, gelegen op de bestaande grens van de gemeente Noordoostpolder. Vandaar volgt zij die grens in ongeveer noordoostelijke richting tot de grens van de gemeente Lemsterland.
c
De grens tussen de provincies Flevoland en Noord-Holland begint in het onder a laatstgenoemde punt en loopt vandaar in een rechte lijn naar het punt op de bestaande grens van de provincie Flevoland met de coördinaten x = 153.237,54 en y = 520.920,31.

Artikel 2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 5
De wijziging van de Financiële-Verhoudingswet 1984, als bedoeld in artikel 4, onder A, wordt voor elke afzonderlijke gemeente voor het eerst toegepast op de uitkeringen over het jaar waarin haar grens in het IJsselmeer wordt gewijzigd maar in ieder geval op de uitkeringen over het zesde jaar na de datum, bedoeld in artikel 1.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-1989]

Artikel 7
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 17 november 1988
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
d
IJ. W. de Graaff-Nauta
Uitgegeven de vierentwintigste november 1988
De Minister van Justitie,
f
Korthals Altes