Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tijdelijk huisverbod

 

Wet van 9 oktober 2008, houdende regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk huisverbod)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een maatregel in te voeren waarmee een persoon die een ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen met wie deze een huishouden deelt tijdelijk een huisverbod kan worden opgelegd teneinde de veiligheid van deze personen te waarborgen en een periode te creëren waarin maatregelen genomen kunnen worden om de dreiging van huiselijk geweld te doen wegnemen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1 [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel 2 [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel 3 [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel 4 [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel 5 [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel 6 [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel 7 [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel 8 [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel 9 [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel 10 [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel 11 [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel 12 [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel 13 [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel 14 [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel 15 [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel 16
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 17
Deze wet wordt aangehaald als: Wet tijdelijk huisverbod.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
?s-Gravenhage, 9 oktober 2008
Beatrix
De Minister van Justitie , E. M. H. Hirsch Ballin
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties , G. ter Horst
Uitgegeven de vierde november 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin