Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet toezicht accountantsorganisaties

 

Artikel 88
Deze wet wordt aangehaald als: Wet toezicht accountantsorganisaties.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 19 januari 2006
Beatrix
De Minister van Financi├źn ,G. Zalm
Uitgegeven de drie├źntwintigste februari 2006
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner
Bijlage bij artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de wet
? artikelen 36, tweede lid, en 45, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
? artikel 1h, vierde lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;
? artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
? artikel 91, eerste lid, van de Flora- en faunawet;
? artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet;
? artikel 12, tweede lid, van de Mediawet;
? artikel 26, eerste lid, van de Organisatiewet Kadaster;
? artikelen 146 en 147, vijfde lid, van de Pensioenwet;
? artikel 217, tweede lid, van de Provinciewet;
? artikel 23j, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995;
? artikel 21, tweede lid, van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid;
? artikel 109, tweede lid, van de Waterschapswet;
? artikel 4s, vierde lid, onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994;
? artikel 6, eerste lid, onderdeel f, van de Wet afbreking zwangerschap;
? artikel 10, tweede lid, van de Wet BDU verkeer en vervoer;
? artikel 72, tweede lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek;
? artikel 21, vierde lid, van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen;
? artikel 5.41, derde lid, onderdeel d, van de Wet luchtvaart;
? artikel 13, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg;
? artikel 46, tweede lid, van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997;
? artikel 20, eerste lid, van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit;
? artikel 14, eerste lid, van de Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland;
? artikel 24, eerste lid, van de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad;
? artikel 49, vierde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
? artikel 25, vierde lid, van de Wet toelating zorginstellingen;
? artikelen 3:72, zevende lid, 3:77, 3:82, 3:86, tweede lid, 4:51, derde lid, en 4:85, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht;
? artikelen 141 en 142, vijfde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;
? artikel 22, eerste lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer;
? artikel 18, derde lid, tweede volzin, van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001;
? artikel 13 van de Wet waardering onroerende zaken;
? artikel 71g, eerste lid, van de Woningwet;
? artikelen 73, vierde lid, en 74, derde lid, van de Zorgverzekeringswet.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •