Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe

 

Wet van 19 juni 1997 tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in de provincie Drenthe te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande gemeenten opgeheven.
Anloo
Beilen
Borger
Coevorden
Dalen
Diever
Dwingeloo
Eelde
Emmen
Gasselte
Gieten
Havelte
Meppel
Norg
Nijeveen
Odoorn
Oosterhesselen
Peize
Roden
Rolde
Ruinen
Ruinerwold
Schoonebeek
Sleen
Smilde
Vledder
Vries
Westerbork
De Wijk
Zuidlaren
Zuidwolde
Zweeloo

Artikel 2
1
Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande nieuwe gemeenten ingesteld.
Aa en Hunze
Borger-Odoorn
Coevorden
Emmen
Meppel
Middenveld
Noordenveld
Westerveld
De Wolden
Zuidlaren
2
In de onderstaande tabel is aangegeven uit het gebied van welke op te heffen gemeenten het gebied van elk der nieuwe gemeenten bestaat, met dien verstande dat de grenzen van de nieuwe gemeenten komen te lopen zoals aangegeven op de bij de wet behorende kaart.
Tabel 1. gebiedsbepaling nieuwe gemeenten
nieuwe gemeente
bestaande uit de op te heffen gemeenten
Aa en Hunze
Anloo Gasselte Gieten Rolde
Borger-Odoorn
Borger Odoorn
Coevorden
Coevorden Dalen Oosterhesselen Sleen Zweeloo
Emmen
Emmen Schoonebeek
Meppel
Meppel Nijeveen
Middenveld
Beilen Smilde Westerbork
Noordenveld
Norg Roden Peize
Westerveld
Diever Dwingeloo Havelte Vledder
De Wolden
Ruinen Ruinerwold De Wijk Zuidwolde
Zuidlaren
Eelde Vries Zuidlaren
Paragraaf 2. Grenswijzigingen van een gemeente die niet wordt opgeheven

Artikel 3
De grenzen van de gemeenten Assen en Hoogeveen worden gewijzigd als aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.
Paragraaf 3. Bepalingen in verband met de toepassing van de Wet algemene regels herindeling

Artikel 4
In de onderstaande tabel zijn voor de nieuwe gemeenten de op te heffen gemeenten aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.
Tabel 2. aanwijzing op te heffen gemeenten
nieuwe gemeente
aangewezen op te heffen gemeente
Aa en Hunze
Anloo
Borger-Odoorn
Borger
Coevorden
Coevorden
Emmen
Emmen
Meppel
Meppel
Middenveld
Beilen
Noordenveld
Roden
Westerveld
Havelte
De Wolden
Zuidwolde
Zuidlaren
Zuidlaren

Artikel 5
In de onderstaande tabel zijn voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:
a
artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b
de artikelen 44, eerste lid, en 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen;
c
artikel 48, tweede lid, in verband met de uitkeringen, bedoeld in dat artikel;
d
artikel 59, eerste lid, in verband met de overgang van ambtenaren;
e
artikel 70, eerste lid, in verband met de overgang van archiefbescheiden;
f
artikel 71, derde lid, in verband met de overgang van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
Tabel 3. aanwijzing nieuwe gemeenten
aangewezen nieuwe gemeente
op te heffen gemeente
Aa en Hunze
Anloo Gasselte Gieten Rolde
Borger-Odoorn
Borger Odoorn
Coevorden
Coevorden Dalen Oosterhesselen Sleen Zweeloo
Emmen
Emmen Schoonebeek
Meppel
Meppel Nijeveen
Middenveld
Beilen Smilde Westerbork
Noordenveld
Norg Roden Peize
Westerveld
Diever Dwingeloo Havelte Vledder
De Wolden
Ruinen Ruinerwold De Wijk Zuidwolde
Zuidlaren
Eelde Vries Zuidlaren

Artikel 6
1
Artikel 41, eerste lid van de Wet algemene regels herindeling is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door gemeenten waarvan het gebied grotendeels tot een en dezelfde gemeente komt te behoren.
2
Voor de toepassing van artikel 41, derde lid, van de Wet algemene regels herindeling, zijn voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen overeenkomstig de bij artikel 5 behorende tabel.

Artikel 7
1
Voor de nieuwe gemeenten die bij deze wet worden ingesteld, alsmede in de gemeente Hoogeveen, worden tussentijdse raadsverkiezingen als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling gehouden.
2
Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeenten zijn de op te heffen gemeenten belast overeenkomstig de bij artikel 4 behorende tabel.
3
Indien de datum van herindeling valt binnen een jaar voor de datum waarop reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan vinden deze reguliere verkiezingen niet plaats in de gemeenten die bij deze wet zijn ingesteld, alsmede in de gemeente Hoogeveen.
4
In de situatie, bedoeld in het derde lid, eindigt de zittingsperiode van de leden van de ingevolge het eerste lid gekozen raad tegelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.
Paragraaf 4. Overige bepalingen

Artikel 8
De gemeenteraden van de in artikel 2, eerste lid, en artikel 3 genoemde gemeenten nemen in de belastingverordening op de onroerende-zaakbelastingen ter zake van de kalenderjaren 1998 tot en met 2000 voor de onderscheidene toegevoegde gebieden dezelfde waardepeildata op als voor deze gebieden zijn gehanteerd bij de vaststelling van de waarden van de onroerende zaken, als bedoeld in hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het tijdvak dat aanvangt op 1 januari 1997. Artikel 41, tweede tot en met zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken zijn van overeenkomstige toepassing voor de onderscheidene toegevoegde gebieden.

Artikel 9
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]

Artikel 10
[Wijzigt de Politiewet 1993.]

Artikel 11
Gedeputeerde staten van Drenthe kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van Binnenlandse Zaken onverwijld in kennis van de aangebrachte verbeteringen.

Artikel 12
Artikel 13
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 19 juni 1997
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, A. G. M. van de Vondervoort
Uitgegeven de vijftiende juli 1997
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager
Kaart behorend bij de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de wet van 19 juni 1997 tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe (Stb. 283.)
[Voor de kaart, raadpleeg de kaart bij het Staatsblad.]