Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot gemeentelijke herindeling in een deel van Twente

 

Wet van 13 september 2000 tot gemeentelijke herindeling in een deel van Twente
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in een deel van Twente te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande gemeenten opgeheven.
Ambt Delden
Stad Delden
Denekamp
Den Ham
Diepenheim
Goor
Holten
Markelo
Ootmarsum
Rijssen
Vriezenveen
Weerselo

Artikel 2
1
Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande nieuwe gemeenten ingesteld.
Denekamp
Hof van Twente
Rijssen
Vriezenveen
2
In tabel 1 is aangegeven uit het gebied van welke op te heffen gemeenten het gebied van elk der nieuwe gemeenten bestaat, met dien verstande dat de grenzen van de nieuwe gemeenten komen te lopen zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.
Tabel 1. Gebiedsbepaling nieuwe gemeenten
nieuwe gemeente
bestaande uit de op te heffen gemeenten
Denekamp
Denekamp
Ootmarsum
Weerselo
Hof van Twente
Ambt Delden
Stad Delden
Diepenheim
Goor
Markelo
Rijssen
Holten
Rijssen
Vriezenveen
Den Ham
Vriezenveen
Paragraaf 2. Grenswijzigingen van gemeenten die niet worden opgeheven

Artikel 3
De grenzen van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Wierden worden gewijzigd zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.
Paragraaf 3. Bepalingen in verband met de toepassing van de Wet algemene regels herindeling

Artikel 4
In tabel 2 zijn voor de nieuwe gemeenten de op te heffen gemeenten aangewezen in verband met de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, ten aanzien van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.
Tabel 2. Aanwijzing op te heffen gemeenten
nieuwe gemeente
aangewezen op te heffen gemeente
Denekamp
Denekamp
Hof van Twente
Goor
Rijssen
Rijssen
Vriezenveen
Vriezenveen

Artikel 5
In tabel 3 zijn voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen in verband met de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:
a
artikel 39, tweede lid, ten aanzien van de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b
de artikelen 44, eerste lid, en 45, tweede lid, ten aanzien van de overgang van rechten en verplichtingen;
c
artikel 48, tweede lid, ten aanzien van de uitkeringen, bedoeld in dat artikel;
d
artikel 59, eerste lid, ten aanzien van de overgang van ambtenaren;
e
artikel 70, eerste lid, ten aanzien van de overgang van archiefbescheiden;
f
artikel 71, derde lid, ten aanzien van de overgang van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
Tabel 3. Aanwijzing nieuwe gemeenten
aangewezen nieuwe gemeente
op te heffen gemeenten
Denekamp
Denekamp
Ootmarsum
Weerselo
Hof van Twente
Ambt Delden
Stad Delden
Diepenheim
Goor
Markelo
Rijssen
Holten
Rijssen
Vriezenveen
Den Ham
Vriezenveen

Artikel 6
1
Artikel 41, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door gemeenten waarvan het gebied grotendeels tot een en dezelfde gemeente komt te behoren.
2
Voor de toepassing van artikel 41, derde lid, van de Wet algemene regels herindeling, zijn voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen overeenkomstig de in artikel 5 opgenomen tabel 3.

Artikel 7
1
Voor de nieuwe gemeenten worden tussentijdse raadsverkiezingen als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling gehouden.
2
Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen zijn de overeenkomstig de in artikel 4 opgenomen tabel 2 aangewezen op te heffen gemeenten belast.
3
Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeenten die bij deze wet zijn ingesteld.
4
De zittingsperiode van de leden van de raden van de nieuwe gemeenten eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.
Paragraaf 4. Overige bepalingen

Artikel 8
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]

Artikel 9
[Wijzigt de Politiewet 1993.]

Artikel 10
Gedeputeerde staten van Overijssel kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld in kennis van de aangebrachte verbeteringen.

Artikel 11
Advocaten en procureurs die kantoor houden in een gemeente die ingevolge deze wet is overgegaan naar een ander arrondissement, worden door de zorg van de betrokken griffiers ingeschreven bij de rechtbank van het nieuwe arrondissement. De procureurs blijven tot vijf jaren na de datum van herindeling tevens ingeschreven bij de rechtbank van het oude arrondissement. Artikel 61, tweede lid, tweede volzin, van de Advocatenwet blijft buiten toepassing.

Artikel 12
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 13 september 2000
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K. G. de Vries
Uitgegeven de veertiende september 2000
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals