Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot gemeentelijke indeling van de Waddenzee

 

Wet van 12 december 1985, tot gemeentelijke indeling van de Waddenzee
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Waddenzee, voor zover dat nog niet het geval is, gemeentelijk in te delen en tegelijk de grenzen van provincies en gemeenten langs het aansluitende deel van de Noordzee nader vast te stellen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepaling

Artikel 1
1
In deze wet wordt verstaan onder:
a
datum van grenswijziging: de eerste dag van het kalenderjaar, volgend op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet;
b
overgaand dan wel toegevoegd gebied: gebied dat krachtens deze wet deel gaat uitmaken onderscheidenlijk is gaan uitmaken van één der Waddenzeeprovincies en -gemeenten.
2
Waar in deze wet wordt gesproken van Waddenzee, wordt daaronder mede het Nederlandse deel van Eemsmond en Dollard begrepen.

Hoofdstuk II. Grenswijziging

Artikel 2
1
Met ingang van de datum van grenswijziging worden de grenzen van de aan de Waddenzee gelegen provincies en gemeenten in dier voege gewijzigd dat zij komen te lopen als in de volgende leden omschreven.
2
Aan de gemeente Delfzijl worden gedeelten van de gemeenten Bierum en Hefshuizen toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van de gemeente Delfzijl als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente Bierum Beginnende in het op de bestaande grens tussen de gemeenten Bierum en Delfzijl gelegen punt met de coördinaten in het (verschoven) stelsel van de rijksdriehoeksmeting x = 256 000,00; y = 597 081,19, volgt de grens een denkbeeldige lijn in enigszins noordnoordwestelijke richting tot het snijpunt met de bestaande grens tussen de gemeenten Bierum en Hefshuizen met de coördinaten x = 255 000,00; y = 603 436,40.
b
Grens met de gemeente Hefshuizen Beginnende in het onder a laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in enigszins noordnoordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 256 000,00; y = 608 000,00 en vandaar het in dezelfde richting verlengde van die lijn tot het snijpunt met de rijksgrens.
3
Aan de gemeente Hefshuizen wordt een gedeelte van de Waddenzee toegevoegd en van deze gemeente wordt een gedeelte aan de gemeente Warffum toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van de gemeente Hefshuizen als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente Warffum Beginnende in het op de bestaande grens van de gemeente Hefshuizen met de Waddenzee gelegen punt met de coördinaten x = 237 726,05; y = 609 463,69 volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in ongeveer oostnoordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 241 000,00; y = 611 000,00, vandaar in noordelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 241 000,00; y = 613 700,00, vervolgens in ongeveer noordnoordwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 238 000,00; y = 618 400,00 en ten slotte in meer noordwestelijke richting tot het op de bestaande grens van de provincie Groningen gelegen punt met de coördinaten x = 236 195,37; y = 620 500,00.
b
Grens met de Noordzee Beginnende in het onder a laatstgenoemde punt volgt de grens de daar eveneens genoemde provinciale grens in nagenoeg noordoostelijke richting tot het snijpunt met de rijksgrens.
4
Aan de gemeente Usquert wordt een gedeelte van de Waddenzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente Hefshuizen Beginnende in het meest noordelijke punt van de bestaande grens tussen de gemeenten Hefshuizen en Usquert volgt de grens het in ongeveer noordnoordwestelijke richting getrokken verlengde van die grens tot het in het derde lid onder a eerstgenoemde punt.
b
Grens met de gemeente Warffum Beginnende in het onder a laatstbedoelde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in westzuidwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 233 008,58; y = 607 250,00, gelegen op het in ongeveer noordnoordwestelijke richting verlengde van de grens tussen de gemeenten Usquert en Warffum, en vervolgens in zuidzuidoostelijke richting dat verlengde tot het ontmoetingspunt met genoemde gemeenschappelijke grens.
5
Aan de gemeente Warffum wordt een gedeelte van de Waddenzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente Usquert Voor zover gewijzigd komt deze grens te lopen als in het vierde lid onder b is aangegeven.
b
Grens met de gemeente Hefshuizen Voor zover gewijzigd komt deze grens te lopen als in het derde lid onder a is aangegeven.
c
Grens met de Noordzee Beginnende in het in het derde lid onder a laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in westelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 224 000,00; y = 620 500,00 en daarna in nagenoeg zuidwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 219 000,00; y = 617 500,00, gelegen op het in noordelijke richting verlengde van de bestaande grens van de gemeente Schiermonnikoog, tevens grens tussen de provincies Friesland en Groningen.
d
Grens met de gemeente Schiermonnikoog (tevens grens tussen de provincies Groningen en Friesland) Beginnende in het onder c laatstgenoemde punt volgt de grens het daar eveneens genoemde verlengde en de bestaande gemeente- en provinciegrens in zuidelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 219 000,00; y = 607 098,31.
e
Grens met de gemeente Kloosterburen Beginnende in het onder d laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in nagenoeg oostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 223 370,96; y = 607 030,28.
f
Grens met de gemeente Eenrum Beginnende in het onder e laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in nagenoeg oostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 230 280,31; y = 606 922,74.
g
Grens met de gemeente Baflo Beginnende in het onder f laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in nagenoeg oostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 231 741,48; y = 606 900,00 en vervolgens in ongeveer zuidzuidoostelijke richting tot het meest noordelijke punt van de bestaande grens tussen de gemeenten Baflo en Warffum.
6
Aan de gemeente Baflo wordt een gedeelte van de Waddenzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente Warffum Voor zover gewijzigd komt deze grens te lopen als in het vijfde lid onder g is aangegeven.
b
Grens met de gemeente Eenrum Beginnende in het in het vijfde lid onder f laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in ongeveer zuidzuidwestelijke richting tot het meest noordelijke punt van de bestaande grens tussen de gemeenten Baflo en Eenrum.
7
Aan de gemeente Eenrum wordt een gedeelte van de Waddenzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente Baflo Voor zover gewijzigd komt deze grens te lopen als in het zesde lid onder b is aangegeven.
b
Grens met de gemeente Warffum Deze grens komt te lopen als in het vijfde lid onder f is aangegeven.
c
Grens met de gemeente Kloosterburen Beginnende in het in het vijfde lid onder e laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in nagenoeg zuidelijke richting tot het meest noordelijke punt van de bestaande grens tussen de gemeenten Eenrum en Kloosterburen.
8
Aan de gemeente Kloosterburen wordt een gedeelte van de Waddenzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente Eenrum Voor zover gewijzigd komt deze grens te lopen als in het zevende lid onder c is aangegeven.
b
Grens met de gemeente Warffum Deze grens komt te lopen als in het vijfde lid onder e is aangegeven.
c
Grens met de gemeente Schiermonnikoog (tevens grens tussen de provincies Friesland en Groningen) Beginnende in het in het vijfde lid onder d laatstgenoemde punt volgt de grens de bestaande gemeente- en provinciegrens tot het ontmoetingspunt met de bestaande grens van de gemeente Ulrum.
d
Grens met de gemeente Ulrum Beginnende in het onder c laatstgenoemde punt volgt de grens de bestaande grens van de gemeente Ulrum in ongeveer zuidoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 216 346,86; y = 601 134,98.
9
Aan de gemeente Schiermonnikoog worden gedeelten van de gemeente Dongeradeel, de Waddenzee en de Noordzee toegevoegd en van die gemeente wordt een gedeelte aan de gemeente Dongeradeel toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van de gemeente Schiermonnikoog als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeenten Warffum en Kloosterburen (tevens grens tussen de provincies Friesland en Groningen) Deze grens komt te lopen als in het vijfde lid onder d en het achtste lid onder c is aangegeven.
b
Grens met de gemeente Dongeradeel Beginnende in het ontmoetingspunt tussen de grenzen van de gemeenten Dongeradeel, Schiermonnikoog en Ulrum met de coördinaten x = 208 649,29; y = 603 300,00 volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in ongeveer westnoordwestelijke richting naar het punt met de coördinaten x = 201 000,00; y = 605 000,00 en vandaar in ongeveer noordnoordwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 199 000,00; y = 612 000,00.
c
Grens met de Noordzee Beginnende in het onder b laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in nagenoeg oostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 203 000,00; y = 612 500,50 daarna in ongeveer noordnoordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 204 000,00; y = 615 500,00, vervolgens in ongeveer oostzuidoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 208 000,00; y = 614 500,00, vandaar in ongeveer oostnoordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 217 000,00; y = 616 000,00 en ten slotte in meer noordoostelijke richting tot het in het vijfde lid onder c laatstgenoemde punt.
10
Aan de gemeente Dongeradeel worden gedeelten van de gemeente Schiermonnikoog, de Waddenzee en de Noordzee toegevoegd en van die gemeente wordt een deel aan de gemeente Schiermonnikoog toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van de gemeente Dongeradeel als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente Schiermonnikoog Deze grens komt te lopen als in het negende lid onder b is aangegeven.
b
Grens met de Noordzee Beginnende in het in het negende lid onder b laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in westelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 196 000,00; y = 612 000,00.
c
Grens met de gemeente Ameland Beginnende in het onder b laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in zuidelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 196 000,00; y = 608 000,00 vandaar in ongeveer zuidwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 193 000,00; y = 606 000,00, vervolgens weer in zuidelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 193 000,00; y = 604 000,00 en ten slotte in ongeveer westzuidwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 184 000,00; y = 601 000,00.
d
Grens met de gemeente Ferwerderadeel Beginnende in het onder c laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in nagenoeg zuidoostelijke richting tot het meest noordelijke punt van de bestaande grens tussen de gemeenten Ferwerderadeel en Dongeradeel.
11
Aan de gemeente Ferwerderadeel wordt een gedeelte van de Waddenzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente Dongeradeel Voor zover gewijzigd komt deze grens te lopen als in het tiende lid onder d is aangegeven.
b
Grens met de gemeente Ameland Beginnende in het in het tiende lid onder c laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in zuidwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 182 000,00; y = 599 000,00, vervolgens in westelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 181 000,00; y = 599 000,00, vandaar in noordwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 179 000,00; y = 601 000,00, dan weer in westelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 176 000,00; y = 601,000,00 en ten slotte in zuidelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 176 000,00; y = 598 000,00.
c
Grens met de gemeente het Bildt Beginnende in het onder b laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in ongeveer zuidzuidoostelijke richting tot het meest noordelijke punt van de bestaande grens tussen de gemeenten Ferwerderadeel en het Bildt.
12
Aan de gemeente het Bildt wordt een gedeelte van de Waddenzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente Ferwerderadeel Voor zover gewijzigd komt deze grens te lopen als in het elfde lid onder c is aangegeven.
b
Grens met de gemeente Ameland Beginnende in het in het elfde lid onder b laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in zuidwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 171 000,00; y = 593 000,00 en vandaar in westzuidwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 170 000,00; y = 592 500,00.
c
Grens met de gemeente Terschelling Beginnende in het onder b laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in westzuidwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 167 000,00; y = 591 000,00 en vandaar in zuidwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 165 000,00; y = 587 000,00.
d
Grens met de gemeente Franekeradeel Beginnende in het onder c laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in nagenoeg zuidelijke richting tot het meest noordelijke punt van de bestaande grens tussen de gemeenten Franekeradeel en het Bildt.
13
Aan de gemeente Ameland worden gedeelten van de Waddenzee en de Noordzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente Dongeradeel Deze grens komt te lopen als in het tiende lid onder c is aangegeven.
b
Grens met de gemeente Ferwerderadeel Deze grens komt te lopen als in het elfde lid onder b is aangegeven.
c
Grens met de gemeente het Bildt Deze grens komt te lopen als in het twaalfde lid onder b is aangegeven.
d
Grens met de gemeente Terschelling Beginnende in het twaalfde lid onder b laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in noordelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 170 000,00; y = 604 000,00, vervolgens in noordnoordwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 168 000,00; y = 608 000,00 en ten slotte in ongeveer noordwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 166 000,00; y = 609 500,00.
e
Grens met de Noordzee Beginnende in het onder d laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in ongeveer noordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 170 000,00; y = 612 000,00, vandaar in ongeveer zuidoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 176 000,00; y = 609 500,00, vervolgens in ongeveer oostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 185 000,00; y = 610 000,00, daarna in meer oostnoordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 193 000,00; y = 611 000,00 en ten slotte in ongeveer noordoostelijke richting tot het in het tiende lid onder b laatstgenoemde punt.
14
Aan de gemeente Terschelling worden gedeelten van de Waddenzee en de Noordzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente Ameland Deze grens komt te lopen als in het dertiende lid onder d is aangegeven.
b
Grens met de gemeente het Bildt Deze grens komt te lopen als in het twaalfde lid onder c is aangegeven.
c
Grens met de gemeente Franekeradeel Beginnende in het in het twaalfde lid onder c laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in ongeveer zuidwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 161 000,00; y = 584 000,00 en vandaar in zuidwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 158 000,00; y = 581 000,00.
d
Grens met de gemeente Harlingen Beginnende in het onder c laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in westelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 155 000,00; y = 581 000,00 en vandaar in meer westnoordwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 139 000,00; y = 585 000,00.
e
Grens met de gemeente Vlieland Beginnende in het onder d laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in ongeveer noordnoordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 140 000,00; y = 591 000,00, daarna in nagenoeg noordwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 136 000,00; y = 593 000,00 en ten slotte in westelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 135 000,00; y = 593 000,00.
f
Grens met de Noordzee Beginnende in het onder e laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in ongeveer noordnoordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 136 000,00; y = 598 000,00, vandaar in noordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 140 000,00; y = 600 000,00, daarna in meer noordnoordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 141 000,00; y = 602 500,00, dan in ongeveer oostnoordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 153 000,00; y = 605 000,00, vandaar in meer noordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 162 000,00; y = 608 000,00 en ten slotte in nog iets meer noordoostelijke richting tot het in het dertiende lid onder d laatstgenoemde punt.
15
Aan de gemeente Franekeradeel wordt een gedeelte van de Waddenzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente het Bildt Voor zover gewijzigd komt deze grens te lopen als in het twaalfde lid onder d is aangegeven.
b
Grens met de gemeente Terschelling Deze grens komt te lopen als in het veertiende lid onder c is aangegeven.
c
Grens met de gemeente Harlingen Beginnende in het in het veertiende lid onder c laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in ongeveer zuidoostelijke richting naar het meest noordelijke punt van de zuidelijke pier van het haventje van Roptazijl met de coördinaten x = 158 331,38; y = 580 469,44, vandaar in algemeen zuidelijke richting de denkbeeldige rechte lijnen die achtereenvolgens de punten met de coördinaten:x = 158 331,38; y = 580 469,44;x = 158 328,31; y = 580 469,02;x = 158 325,28; y = 580 465,99;x = 158 323,56; y = 580 462,34;x = 158 324,39; y = 580 451,42;x = 158 324,20; y = 580 446,67;x = 158 323,05; y = 580 440,04;x = 158 321,11; y = 580 434,12;x = 158 319,45; y = 580 423,65;x = 158 319,22; y = 580 414,61;x = 158 319,73; y = 580 404,62;x = 158 321,13; y = 580 396,96;x = 158 323,63; y = 580 390,09;x = 158 328,17; y = 580 381,40;x = 158 331,82; y = 580 375,71;x = 158 337,34; y = 580 369,12;x = 158 353,32; y = 580 352,67;x = 158 372,19; y = 580 333,77,verbinden.Vanaf laatstgenoemd punt, dat is gelegen op de noordwestelijke grens van het perceel kadastraal bekend gemeente Sexbierum, sectie A, nr. 2585, volgt de grens in ongeveer noordoostelijke richting de grens van laatstgenoemd perceel met de Waddenzee tot aan het punt met de coördinaten x = 158 388,07; y = 580 360,39, welk punt is gelegen in het verlengde van de Roptavaart en samenvalt met het meest westelijke punt van de bestaande grens tussen de gemeente Franekeradeel en Harlingen.
16
Aan de gemeente Harlingen wordt een gedeelte van de Waddenzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente Franekeradeel Voor zover gewijzigd komt deze grens te lopen als in het vijftiende lid onder c is aangegeven.
b
Grens met de gemeente Terschelling Deze grens komt te lopen als in het veertiende lid onder d is aangegeven.
c
Grens met de gemeente Vlieland Beginnende in het in het veertiende lid onder d laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in enigszins zuidzuidwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 138 000,00; y = 579 000,00, vandaar in ongeveer zuidzuidoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 140 000,00; y = 569 000,00 en ten slotte in ongeveer westzuidwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 135 474,17; y = 566 737,08, gelegen op de bestaande grens tussen de provincies Friesland en Noord-Holland.
d
Grens met de gemeente Texel (tevens grens tussen de provincies Friesland en Noord-Holland) Beginnende in het onder c laatstgenoemde punt volgt de grens de bestaande provinciegrens in ongeveer zuidzuidoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 138 699,58; y = 559 945,11.
e
Grens met de gemeente Wieringen (tevens grens tussen de provincies Friesland en Noord-Holland) Beginnende in het onder d laatstgenoemde punt volgt de grens de bestaande provinciegrens opnieuw in ongeveer zuidzuidoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 140 032,13; y = 557 139,06, zijnde het meest westelijke punt van de bestaande grens van de gemeente Wonseradeel met de Waddenzee.
f
Grens met de gemeente Wonseradeel Beginnende in het onder e laatstgenoemde punt volgt de grens in overwegend noordoostelijke richting de bestaande grens van de gemeente Wonseradeel met de Waddenzee tot het punt met de coördinaten x = 154 000,00; y = 567 440,35, vandaar een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in noordelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 154 000,00; y = 569 000,00, vervolgens in noordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 156 000,00; y = 571 000,00, daarna in ongeveer noordnoordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 156 300,00; y = 574 000,00 en ten slotte in nagenoeg oostelijke richting tot het meest westelijke punt van de bestaande grens tussen de gemeenten Harlingen en Wonseradeel.
17
Aan de gemeente Vlieland worden gedeelten van de Waddenzee en de Noordzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente Terschelling Deze grens komt te lopen als in het veertiende lid onder e is aangegeven.
b
Grens met de gemeente Harlingen Deze grens komt te lopen als in het zestiende lid onder c is aangegeven.
c
Grens met de gemeente Texel (tevens grens tussen de provincies Friesland en Noord-Holland) Beginnende in het in het zestiende lid onder c laatstgenoemde punt volgt de grens de bestaande provinciegrens aanvankelijk in ongeveer noordnoordwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 132 500,00; y = 573 000,00 en vandaar in meer westnoordwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 117 000,00; y = 581 000,00.
d
Grens met de Noordzee Beginnende in het onder c laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in enigszins noordnoordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 118 500,00; y = 583 000,00, vandaar in ongeveer noordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 123 000,00; y = 586 000,00, vervolgens in iets meer noordnoordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 131 000,00; y = 592 000,00 en ten slotte in meer oostnoordoostelijke richting tot het in het veertiende lid onder e laatstgenoemde punt.
18
Aan de gemeente Texel worden gedeelten van de Waddenzee en de Noordzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente Vlieland (tevens grens tussen de provincies Friesland en Noord-Holland) Deze grens komt te lopen als in het zeventiende lid onder c is aangegeven.
b
Grens met de gemeente Harlingen (tevens grens tussen de provincies Friesland en Noord-Holland) Deze grens komt te lopen als in het zestiende lid onder d is aangegeven.
c
Grens met de gemeente Wieringen Beginnende in het in het zestiende lid onder d laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in ongeveer westzuidwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 134 008, 13; y = 559 087,95, vandaar in ongeveer noordwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 129 500,00; y = 562 000,00, vervolgens in westelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 124 500,00; y = 562 000,00 en ten slotte in ongeveer zuidwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 120 714,29; y = 559 571,42.
d
Grens met de gemeente Den Helder Beginnende in het onder c laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in iets meer zuidzuidwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 115 000,00; y = 555 000,00, vandaar in westelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 111 600,00; y = 555 000,00 en ten slotte weer in ongeveer zuidwestelijke richting eerst naar het op de bestaande grens van de provincie Noord-Holland gelegen punt met de coördinaten x = 110 097,33; y = 553 993,21 en vervolgens naar het punt met de coördinaten x = 105 186,00; y = 550 702,00.
e
Grens met de Noordzee Beginnende in het onder d laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in noordwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 103 000,00; y = 552 875,00, vandaar in noordelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 103 000,00; y = 555 000,00 en daarna in oostnoordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 108 000,00; y = 557 500,00. Van laatstgenoemd punt af loopt de grens eerst weer in noordelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 108 000,00; y = 562 500,00, vandaar in ongeveer noordnoordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 110 000,00; y = 567 000,00, vervolgens in meer noordoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 117 000,00; y = 577 500,00 en ten slotte in noordelijke richting tot het in het zeventiende lid onder c laatstgenoemde punt.
19
Aan de gemeente Wieringen wordt een gedeelte van de Waddenzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente Harlingen (tevens grens tussen de provincies Friesland en Noord-Holland) Deze grens komt te lopen als in het zestiende lid onder e is aangegeven.
b
Grens met de gemeente Texel Deze grens komt te lopen als in het achttiende lid onder c is aangegeven.
c
Grens met de gemeente Den Helder Beginnende in het in het achttiende lid onder c laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in zuidzuidoostelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 124 000,00; y = 553 000,00 en vandaar in ongeveer zuidzuidwestelijke richting tot het punt met de coördinaten x = 120 526,718; y = 544 925,954.
d
Grens met de gemeente Anna Paulowna Beginnende in het onder c laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in eveneens ongeveer zuidzuidwestelijke richting tot het op de bestaande grens tussen de gemeenten Anna Paulowna en Wieringen gelegen punt met de coördinaten x = 120 446,926; y = 544 740,468
20
Aan de gemeente Anna Paulowna wordt een gedeelte van de Waddenzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente Wieringen Voor zover gewijzigd komt deze grens te lopen als in het negentiende lid onder d is aangegeven.
b
Grens met de gemeente Den Helder Beginnende in het in het negentiende lid onder c laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in ongeveer westnoordwestelijke richting tot het op de bestaande grens van de gemeente Den Helder met de Waddenzee gelegen punt met de coördinaten x = 116 061,497; y = 547 628,583 en daarna genoemde grens in ongeveer zuidzuidoostelijke richting tot het ontmoetingspunt met de bestaande grens tussen de gemeenten Anna Paulowna en Den Helder.
21
Aan de gemeente Den Helder worden gedeelten van de Waddenzee en de Noordzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.
a
Grens met de gemeente Anna Paulowna Voor zover gewijzigd komt deze grens te lopen als in het twintigste lid onder b is aangegeven.
b
Grens met de gemeente Wieringen Deze grens komt te lopen als in het negentiende lid onder c is aangegeven.
c
Grens met de gemeente Texel Deze grens komt te lopen als in het achttiende lid onder d is aangegeven.
d
Grens met de Noordzee Beginnende in het in het achttiende lid onder d laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in zuidoostelijke richting tot het meest noordwestelijke punt van de bestaande grens tussen de gemeenten Callantsoog en Den Helder.
22
Aan de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland worden gedeelten van de Noordzee toegevoegd in dier voege dat de grens van deze provincies met de Noordzee komt te lopen als onderscheidenlijk in het derde lid onder b en het vijfde lid onder c: in het negende lid onder c, het tiende lid onder b, het dertiende lid onder e, het veertiende lid onder f en het zeventiende lid onder d en in het achttiende lid onder e en het eenentwintigste lid onder d is aangegeven. In verband hiermede komt de grens tussen de provincies Friesland en Groningen, voor zover gewijzigd, te lopen als in het vijfde lid onder d en die tussen de provincies Friesland en Noord-Holland, voor zover gewijzigd, als in het zeventiende lid onder c is aangegeven.

Hoofdstuk III. Rechtskracht voorschriften

Artikel 3
1
De op de dag, voorafgaande aan de datum van grenswijziging, geldende voorschriften van een provincie of van een gemeente gelden met ingang van die datum mede voor aan die provincie of aan die gemeente toegevoegd gebied.
2
De vóór de datum van grenswijziging vastgestelde structuurplannen en onherroepelijk goedgekeurde bestemmingsplannen alsmede de onherroepelijk goedgekeurde regelingen en voorschriften die ingevolge artikel 10, eerste lid, van de Overgangswet Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting worden geacht bestemmingsplannen te zijn in de zin van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, worden met betrekking tot overgaand gebied voor de toepassing van laatstgenoemde wet en de Woningwet geacht te zijn vastgesteld door het bevoegde gezag van de gemeente waaraan dat gebied is toegevoegd. Zij behouden hun rechtskracht zolang het bevoegde gezag niet anders bepaalt.
3
Evenzo wordt een vóór die datum van grenswijziging genomen raadsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening met betrekking tot overgaand gebied geacht te zijn genomen door de raad van de gemeente waaraan dat gebied is toegevoegd. Het bepaalde in het vierde lid van genoemd wetsartikel blijft daarop onverkort van toepassing.

Hoofdstuk IV. Overgang rechten en verplichtingen

Artikel 4
1
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 gaan op de datum van grenswijziging alle rechten en verplichtingen van de gemeenten Bierum, Hefshuizen, Dongeradeel en Schiermonnikoog, betrekking hebbende op overgaand gebied, over op de gemeente waaraan dat gebied wordt toegevoegd, zonder dat daarvoor een nadere akte wordt gevorderd.
2
Wettelijke procedures en rechtsgedingen waarbij een gemeente van welke gebied overgaat, betrokken is, worden met ingang van de datum van grenswijziging voortgezet door of tegen de gemeente waaraan dat gebied wordt toegevoegd, voor zover krachtens het in het vorige lid bepaalde de in dat lid bedoelde rechten en verplichtingen op die gemeente overgaan. Ten aanzien van de rechtsgedingen is het bepaalde in de artikelen 254-262 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing.
3
Ten aanzien van de in het eerste lid begrepen registergoederen zal verandering van de tenaamstelling in de kadastrale legger plaatshebben. Gedeputeerde staten van de provincie waartoe de gemeente behoort waaraan het betrokken gebied wordt toegevoegd, doen de daartoe nodige opgave aan de desbetreffende hypotheekbewaarder.

Artikel 5
De uitkeringen die door onderscheidenlijk aan het rijk, de provincie of gemeente over de vóór de datum van grenswijziging aangevangen boekingstijdvakken, dienstjaren of uitkeringsjaren met betrekking tot overgaand gebied van een gemeente verschuldigd zijn, worden gedaan aan onderscheidenlijk door de gemeente waartoe dat gebied vóór die datum behoorde.

Artikel 6
1
Indien in verband met het bepaalde in de artikelen 4 en 5 een verrekening tussen gemeenten dient plaats te vinden, bepalen gedeputeerde staten van de provincies waartoe de betrokken gemeenten behoren, de besturen dier gemeenten gehoord, het bedrag en, zo nodig, de wijze van betaling daarvan.
2
Op een verzoek om verrekening als bedoeld in het vorige lid beslissen gedeputeerde staten niet afwijzend dan na de besturen van de gemeenten te hebben gehoord.
3
Tegen een besluit van gedeputeerde staten als bedoeld in het eerste en het tweede lid kan het bestuur van elke daarbij betrokken gemeente binnen een maand, te rekenen van de dag van verzending van het besluit, bij de Kroon voorziening vragen.

Artikel 7
1
Alle archiefbescheiden van een gemeente, uitsluitend betrekking hebbend op overgaand gebied, gaan op datum van grenswijziging over naar de gemeente waaraan dat gebied wordt toegevoegd, met dien verstande dat de overbrenging als bedoeld in artikel 12 van de Archiefwet 1995 (Stb. 276) ten aanzien van deze bescheiden geschiedt als had geen herindeling plaatsgevonden. Van de overgang wordt een verklaring opgemaakt volgens de krachtens artikel 9 van genoemde wet voor vervreemding van archiefbescheiden gestelde regels.
2
Het bestuur van een gemeente waaraan gebied is toegevoegd, heeft van de datum van grenswijziging af het recht te allen tijde kosteloos inzage te nemen van de archiefbescheiden van de gemeente waartoe dat gebied vóór die datum behoorde, en op kosten van zijn gemeente afschriften van of uittreksels uit die archiefbescheiden te vorderen, voor zover deze mede betrekking hebben op het toegevoegde gebied.

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

Artikel 8
Geschillen omtrent de toepassing van deze wet waarvan de beslissing niet aan anderen is opgedragen, worden bij koninklijk besluit beslist.

Artikel 9
Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zulllen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 12 december 1985
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Rietkerk
Uitgegeven de negentiende december 1985
De Minister van Justitie a.i.,
Rietkerk