Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot herziening van de Wet wapens en munitie

 

Wet van 16 november 1995, tot herziening van de Wet wapens en munitie
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet wapens en munitie te herzien vanwege gewijzigde inzichten en nieuwe ontwikkelingen op het terrein van wapens en munitie, alsmede in verband daarmee het Wetboek van Strafvordering en de Wet politieregisters te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V
Het Besluit wapens en munitie wordt ingetrokken.

Artikel VI
1
Bevoegd tot het verlenen van een erkenning, een ontheffing, een consent, een vergunning, een verlof en een Europese schietwapenpas, aangevraagd vóór de inwerkingtreding van deze wet, is het bestuursorgaan dat daartoe bevoegd was overeenkomstig het recht zoals dat gold voor de inwerkingtreding van deze wet.
2
Een erkenning, een ontheffing, een consent, een vergunning, een verlof en een Europese schietwapenpas, verleend vóór de inwerkingtreding van deze wet, blijft geldig totdat de geldigheidsduur zou zijn verstreken overeenkomstig het recht zoals dat gold voor de inwerkingtreding van deze wet.
3
De geldigheidsduur van een erkenning, een ontheffing, een consent, een vergunning, een verlof en een Europese schietwapenpas, verleend vóór de inwerkingtreding van deze wet, kan worden verlengd overeenkomstig het recht zoals dat geldt na de inwerkingtreding van deze wet.

Artikel VII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel VIII
De tekst van de Wet wapens en munitie wordt in het Staatsblad geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 november 1995
Beatrix
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager
Uitgegeven de vijfde december 1995
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager