Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot intrekking van de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken

 

Wet van 18 december 1991, tot intrekking van de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken in te trekken en in verband daarmee enige voorzieningen te treffen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
1
De Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken (Stb. 1971, 780) en de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken (Stb. 1971, 781) worden ingetrokken.
2
De Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken blijft van toepassing op overeenkomsten die voor 1 januari 1992 zijn gesloten.
3
De Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken blijft van toepassing wanneer het voorstel tot het sluiten van de overeenkomst voor 1 januari 1992 is gedaan.

Artikel 2
Indien ingevolge enige regel van internationaal privaatrecht Nederlands recht van toepassing is op een internationale koop van roerende zaken in de zin van het op 11 april 1980 te Wenen tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Trb. 1981, 184), is dat verdrag van toepassing.

Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1992.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 december 1991
Beatrix
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin
Uitgegeven de eenendertigste december 1991
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin