Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl

 

Wet van 8 juli 1999 tot samenvoeging van de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl samen te voegen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl opgeheven.

Artikel 2
Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Bergen ingesteld, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3
De nieuwe gemeente Bergen bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl.
Paragraaf 2. Overige bepalingen

Artikel 4
Voor de nieuwe gemeente Bergen wordt de op te heffen gemeente Bergen aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5
Voor de op te heffen gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl wordt de nieuwe gemeente Bergen aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:
a
artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b
artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
c
artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

Artikel 6
1
Voor de nieuwe gemeente Bergen wordt een tussentijdse raadsverkiezing als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.
2
Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Bergen belast.
3
Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan vinden deze verkiezingen niet plaats in de nieuwe gemeente Bergen.
4
De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente Bergen eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 7
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]

Artikel 8
[Wijzigt de Politiewet 1993.]

Artikel 9
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat niet eerder is gelegen dan 2 januari 2000.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 8 juli 1999
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Peper
Uitgegeven de negenentwintigste juli 1999
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals
Kaart Genoemd in artikel 2 van de wet van 8 juli 1999 tot samenvoeging van de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl
[Raadpleeg voor de kaart het gedrukte Staatsblad 1999/317.]