Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht

 

Wet van 18 april 2002 tot samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht samen te voegen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht opgeheven.

Artikel 2
Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Zwijndrecht ingesteld, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3
De nieuwe gemeente Zwijndrecht bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht.
Paragraaf 2. Overige bepalingen

Artikel 4
Voor de nieuwe gemeente Zwijndrecht wordt de op te heffen gemeente Zwijndrecht aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5
Voor de op te heffen gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht wordt de nieuwe gemeente Zwijndrecht aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:
a
artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b
artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
c
artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

Artikel 6
1
Voor de nieuwe gemeente Zwijndrecht wordt een tussentijdse raadsverkiezing als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.
2
Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Zwijndrecht belast.

Artikel 7
[Wijzigt de Kieswet.]

Artikel 8
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]

Artikel 9
[Wijzigt de Politiewet 1993.]

Artikel 10
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 april 2002
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.G. de Vries
Uitgegeven de dertiende juni 2002
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals