Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot samenvoeging van de gemeenten Kortgene en Wissenkerke

 

Wet van 7 juli 1994, tot samenvoeging van de gemeenten Kortgene en Wissenkerke
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Kortgene en Wissenkerke samen te voegen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
1
Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Kortgene en Wissenkerke opgeheven.
2
Met ingang van de datum van herindeling wordt een nieuwe gemeente Noord-Beveland ingesteld. Deze nieuwe gemeente omvat het grondgebied van de op te heffen gemeenten Kortgene en Wissenkerke.

Artikel 2
Als gemeente, bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, en artikel 52, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen de gemeente Kortgene.

Artikel 3
Als gemeente, bedoeld in artikel 41, derde lid, en artikel 45, tweede lid, van de in artikel 2 bedoelde wet wordt aangewezen de nieuwe gemeente Noord-Beveland.

Artikel 4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 6
Ter uitvoering van artikel 56, vierde lid, van de Wet op het basisonderwijs wordt de stichtingsnorm voor basisscholen met ingang van de datum van herindeling voor de nieuwe gemeente Noord-Beveland vastgesteld op 200.

Artikel 7
Ter uitvoering van artikel 107c, eerste lid, van de Wet op het basisonderwijs wordt de opheffingsnorm voor basisscholen met ingang van de datum van herindeling voor de nieuwe gemeente Noord-Beveland vastgesteld op 23.

Artikel 8
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 7 juli 1994
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken,
d
IJ. W. de Graaff-Nauta
Uitgegeven de eenentwintigste juli 1994
De Minister van Justitie,
a
Kosto