Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot verlenging van de zittingsduur van de raden van een aantal gemeenten in de provincie Gelderland in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling van deze gemeenten

 

Wet van 24 december 1997 tot verlenging van de zittingsduur van de raden van een aantal gemeenten in de provincie Gelderland in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling van deze gemeenten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de zittingsduur van de raden van een aantal gemeenten in de provincie Gelderland in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling van deze gemeenten te verlengen, teneinde te voorkomen dat in een kort tijdsbestek mogelijk tweemaal verkiezingen van de leden van deze gemeenteraden moeten worden gehouden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
1
De verkiezing van de leden van de raden van de gemeenten Ammerzoden, Brakel, Hedel, Heerewaarden, Kerkwijk, Maasdriel, Rossum, Zaltbommel, Buren, Lienden en Maurik, waarvoor de kandidaatstelling op 20 januari 1998 zou plaatsvinden, blijft achterwege.
2
De leden van die raden die zijn gekozen ter vervulling van de plaatsen van de leden die zijn afgetreden met ingang van 12 april 1994, houden zitting tot 1 januari 1999.

Artikel 2
1
Indien het bij koninklijke boodschap van 2 oktober 1997 ingediende voorstel van wet, houdende gemeentelijke herindeling in de Bommelerwaard (kamerstuk nr. 25 655), respectievelijk het bij koninklijke boodschap van 2 oktober 1997 ingediende voorstel van wet houdende samenvoeging van de gemeenten Buren, Lienden en Maurik (kamerstuk nr. 25 656) op 18 september 1998 niet tot wet zijn verheven en in werking getreden, vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raden van de gemeenten Ammerzoden, Brakel, Hedel, Heerewaarden, Kerkwijk, Maasdriel, Rossum en Zaltbommel, respectievelijk Buren, Lienden en Maurik plaats op 20 oktober 1998.
2
In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, gelden in afwijking van de artikelen G 1 tot en met G 4 en U 12 van de Kieswet de volgende tijdstippen:
a
de in de artikelen G 1 , achtste lid, en G 2, achtste lid, van de Kieswet bedoelde kennisgeving, voorafgaande aan de kandidaatstelling voor de verkiezing van de gemeenteraad vindt plaats op 21 september 1998;
b
verzoeken tot registratie van aanduidingen van politieke groeperingen voor de verkiezing van de raad van de gemeenten Ammerzoden, Brakel, Hedel, Heerewaarden, Kerkwijk, Maasdriel, Rossum, Zaltbommel, Buren, Lienden en Maurik, ingediend na 22 september 1998, blijven voor de daaropvolgende verkiezing van de desbetreffende raad buiten beschouwing;
c
de beslissing van het centraal stembureau, bedoeld in artikel G 4, tweede lid, van de Kieswet, vindt plaats op 29 september 1998;
d
de beslissing betreffende de toelating van de gekozen leden van de gemeenteraad vindt plaats uiterlijk op 21 december 1998.
3
De ingevolge het eerste lid gekozen gemeenteraadsleden treden tegelijk af met de leden van de gemeenteraden waarvoor de verkiezingen op 4 maart 1998 hebben plaatsgevonden.

Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven op Het Oude Loo, 24 december 1997
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, A. G. M. van de Vondervoort
Uitgegeven de dertiende januari 1998
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager