Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot wijziging grens tussen de gemeenten Elst en Nijmegen

 

Wet van 2 juli 1997 tot wijziging van de grens tussen de gemeenten Elst en Nijmegen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de grens tussen de gemeenten Elst en Nijmegen te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling wordt de grens tussen de gemeenten Elst en Nijmegen gewijzigd als aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 2
1
Ingevolge artikel 52, tweede lid, onder b, van de Wet algemene regels herindeling worden tussentijdse raadsverkiezingen gehouden voor de gemeente Elst.
2
Indien de datum van herindeling valt binnen een jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeente Elst.
3
Indien de situatie bedoeld in het tweede lid zich voordoet, eindigt de zittingsperiode van de leden van de raad van de gemeente Elst gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 3
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 2 juli 1997
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, A. G. M. van de Vondervoort
Uitgegeven de zeventiende juli 1997
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager
Kaart behorende bij de wet tot wijziging van de grens tussen de gemeenten Elst en Nijmegen