Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot wijziging provinciale indeling gemeente Vianen

 

Wet van 18 oktober 2001 tot wijziging van de provinciale indeling van de gemeente Vianen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de provinciale indeling van de gemeente Vianen te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling wordt de gemeente Vianen ingedeeld bij de provincie Utrecht, waarbij de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland wordt gewijzigd, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 3
[Wijzigt de Politiewet 1993.]

Artikel 4
Advocaten en procureurs die kantoor houden in een gemeente die ingevolge deze wet is overgegaan naar een ander arrondissement, worden door de zorg van de betrokken griffiers ingeschreven bij de rechtbank van het nieuwe arrondissement. De procureurs blijven tot vijf jaren na de datum van herindeling tevens ingeschreven bij de rechtbank van het oude arrondissement. Artikel 61, tweede lid, tweede volzin, van de Advocatenwet blijft buiten toepassing.

Artikel 5
[Wijzigt de Kieswet.]

Artikel 6
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 oktober 2001
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K. G. de Vries
Uitgegeven de achtste november 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals
Kaart genoemd in artikel 1 van de wet tot wijziging van de provinciale indeling van de gemeente Vianen