Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR

 

Wet van 23 december 2004 tot wijziging van de werknemersverzekeringswetten, de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met uitbreiding van de rechtsgevolgen van de verklaring arbeidsrelatie (Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, in het kader van het geven van zekerheid wenselijk is de rechtsgevolgen van de op voet van de Wet inkomstenbelasting 2001 afgegeven verklaring arbeidsrelatie uit te breiden naar de werknemersverzekeringswetten en de Wet op de loonbelasting 1964;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I Wijziging Werkloosheidswet
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel II Wijziging Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel III Wijziging Ziektewet
[Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel IV Wijziging Coördinatiewet sociale verzekering
[Wijzigt de Coördinatiewet sociale verzekering.]

Artikel IVa [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel IVb [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel V Wijziging Wet inkomstenbelasting 2001
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel VI Wijziging Wet op de loonbelasting 1964
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel VII Overgangsrecht
Ingeval een beschikking als bedoeld in artikel 3.156 of artikel 3.157 van de Wet IB 2001 een geldigheidsduur heeft van meer dan twaalf maanden waarbij de geldigheidsduur eindigt na 31 december 2005, wordt voor de toepassing van artikel 6a van de Wet op de loonbelasting 1964 de geldigheidsduur van die beschikking geacht te eindigen op 31 december 2005.

Artikel VIII Evaluatie
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt in overeenstemming met Onze Minister van Financiën binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel VIIIa Wijzigingsartikel in verband met langdurend zorgverlof
[Wijzigt deze wet.]

Artikel IX Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR.

Artikel X Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In het koninklijk besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 23 december 2004
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , A. J. de Geus
De Staatssecretaris van Financiën , J. G. Wijn
Uitgegeven de negenentwintigste december 2004
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner