Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet uitvoering Verdrag van Aarhus

 

Wet van 30 september 2004 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten (Wet uitvoering Verdrag van Aarhus)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat wettelijke voorzieningen moeten worden getroffen ter uitvoering van het op 25 juni 1998 te Aarhus (Denemarken) totstandgekomen Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, door middel van wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet openbaarheid van bestuur.]

Artikel III
[Wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet.]

Artikel IV
[Wijzigt de Archiefwet 1995.]

Artikel V
[Wijzigt de Natuurbeschermingswet 1998.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet op de waterhuishouding.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet rampen en zware ongevallen.]

Artikel VIII
Op de ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet ingestelde beroepen tegen beschikkingen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur dan wel de Archiefwet 1995, blijven de bepalingen van voornoemde wetten, zoals die luidden vóór de inwerkingtreding van deze wet, van toepassing.

Artikel IX
[Wijzigt de Wet openbaarheid van bestuur.]

Artikel X
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet Nationale ombudsman en de Wet openbaarheid van bestuur.]

Artikel XI
[Wijzigt deze wet.]

Artikel XII
[Wijzigt het wetsvoorstel Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding (28 644).]

Artikel XIII
[Wijzigt deze wet.]

Artikel XIV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 30 september 2004
Beatrix
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken a.i. , G. Zalm
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer , P. L. B. A. van Geel
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , J. W. Remkes
Uitgegeven de zesentwintigste oktober 2004
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner