Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet vaststelling Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

 

Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet verevening pensioenrechten bij scheiding) en daarmede verband houdende wijzigingen in andere wetten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een wettelijke regeling te treffen met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed en in verband hiermee enige andere wetten te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
De volgende bepalingen worden vastgesteld, die kunnen worden aangehaald alsWet verevening pensioenrechten bij scheiding:

Artikel II
[Wijzigt Boek 1 Burgerlijk Wetboek.]

Artikel III
[Wijzigt de Pensioen- en Spaarfondsenwet.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling.]

Artikel VI
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 28 april 1994
Beatrix
De Staatssecretaris van Justitie,
a
Kosto
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,
e
M. H. Hirsch Ballin
De Minister van Defensie,
a
L. ter Beek
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
j
Wallage
Uitgegeven de negentiende mei 1994
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin