Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet verontreiniging zeewater

 

Artikel 8
1
Bij regeling van Onze Minister wordt bepaald welke gegevens moeten worden verstrekt bij een verzoek om ontheffing of tot wijziging van de aan de ontheffing verbonden voorschriften. Bij regeling van Onze Minister kan worden bepaald dat een zodanig verzoek moet worden ingediend bij een daarbij aangewezen instantie.
2
Op de voorbereiding van een beschikking op een verzoek om verlening van een ontheffing onderscheidenlijk wijziging van de aan de ontheffing verbonden voorschriften zijn afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing, behoudens het bepaalde in het derde en vierde lid.
3
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer zijn niet van toepassing, indien het verzoek betrekking heeft op het in het buitenland aan boord van een Nederlands vaartuig of luchtvaartuig nemen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, met het oogmerk die stoffen te lozen, en de Staat op wier grondgebied dat aan boord nemen geschiedt, partij is bij het Protocol of het Verdrag.
4
Voorts kan Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bepalen dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer niet van toepassing zijn indien het verzoek betrekking heeft op afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, waarvan door een ongewoon voorval de afvoer op korte termijn nodig is.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •