Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

 

Artikel 21 Dwangbevel
1
Indien een bijdrage na aanmaning per aangetekende brief niet of niet geheel binnen dertig dagen wordt voldaan kan het bedrijfstakpensioenfonds, vertegenwoordigd door de personen die op grond van de statuten van het bedrijfstakpensioenfonds bevoegd zijn het fonds in rechte te vertegenwoordigen, de premie, wettelijke of reglementaire renten of reglementaire boete en de aanmaningskosten invorderen bij dwangbevel.
2
De in het eerste lid bedoelde aanmaning vermeldt de inhoud van het eerste en vierde tot en met het achtste lid van dit artikel en van artikel 4.
3
Het dwangbevel houdt in:
a
de naam en de zetel van het bedrijfstakpensioenfonds;
b
de namen van de vertegenwoordigers, bedoeld in het eerste lid;
c
de naam, het beroep, de woonplaats en het adres van de schuldenaar;
d
het bedrag van de achterstallige bijdragen, dat van de wettelijke of reglementaire renten of reglementaire boeten, voorzover daarop aanspraak wordt gemaakt en de aanmaningskosten voorzover daarop aanspraak wordt gemaakt, alsmede de gronden waarop de vordering berust;
e
de datum waarop de in het eerste lid bedoelde aanmaning is geschied.
4
Het dwangbevel levert een executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan worden ten uitvoer gelegd.
5
Het dwangbevel kan niet ten uitvoer worden gelegd voordat acht dagen na de betekening daarvan zijn verstreken. De persoon of rechtspersoon aan wie het dwangbevel is gericht kan gedurende dertig dagen na de betekening door middel van dagvaarding tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel in verzet komen bij de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin hij woont of is gevestigd. Indien de persoon of de rechtspersoon buiten Nederland woont of is gevestigd dan wel in Nederland geen vaste woonplaats of plaats van vestiging heeft, kan hij in verzet komen bij de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het kantoor is gevestigd van het bedrijfstakpensioenfonds.
6
Het verzet schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel voorzover deze door het verzet wordt bestreden.
7
Indien het verzet zich richt of mede richt tegen de hoogte van de gevorderde reglementaire rente of reglementaire boete, kan de rechter indien deze hem bovenmatig voorkomt, de bedongen reglementaire rente of reglementaire boete matigen, met dien verstande dat deze niet minder kan bedragen dan de wettelijke rente.
8
Het recht tot invorderen bij dwangbevel strekt zich uit tot de kosten van vervolging.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ5305, Eerste aanleg - enkelvoudig, 310176/CV EXPL 06-4579
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verzet tegen een door het Bedrijfspensioenfonds jegens opposant uitgevaardigd dwangbevel tot betaling van achterstallige pensioenpremies. Hoofdelijke aansprakelijkheid ingevolge artikel 22 lid 1 sub a van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. Opposant heeft zich bij de KvK...
 •