Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders

 

Wet van 21 juli 2007, houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid en zorg (Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is zoveel mogelijk alleenstaande ouders de kans te bieden arbeid en zorg te combineren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 10
1
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2
Bij de inwerkingtreding van deze wet worden, in afwijking van de artikelen 4 en 7, onderdeel B, de in artikel 2, 3 en 7 genoemde bedragen door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met Onze Minister van Financiën bij ministeriële regeling vastgesteld.

Artikel 11
Deze wet wordt aangehaald als: Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Tavarnelle, 21 juli 2007
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,A. Aboutaleb
De Staatssecretaris van Financiën ,J. C. de Jager
Uitgegeven de achtentwintigste augustus 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin