Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet voorzieningen ten aanzien van buitengewone registers van de burgerlijke stand

 

Wet van 23 december 1953, houdende voorzieningen ten aanzien van enige tijdens de oorlog gehouden registers van de burgerlijke stand
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voorzieningen te treffen ten aanzien van enige tijdens de oorlog gehouden registers van de burgerlijke stand;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
1
Te rekenen van de inwerkingtreding van deze wet is uitsluitend de ambtenaar van de burgerlijke stand te 's-Gravenhage buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de zin van het besluit van 26 Maart 1942, Stb. C 20. Hij bewaart de buitengewone registers van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 1 van genoemd besluit, alsmede het buitengewone register van echtscheidingen bedoeld in artikel 3 van het besluit van 28 Maart 1945, Stb. F 30.
2
Op de verrichtingen van de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand met betrekking tot de buitengewone registers is de wet van 23 April 1879, Stb. 72, zoals deze is gewijzigd, van toepassing. De rechten krachtens artikel 2 van die wet geheven, komen ten bate van de kas der gemeente 's-Gravenhage.
3
Onze Minister van Justitie treft nadere voorzieningen ten aanzien van de dubbelen der buitengewone registers.

Artikel 2
Akten van geboorte, van gesloten huwelijk en van overlijden worden in de buitengewone registers niet meer opgenomen, tenzij deze gebeurtenissen plaats vonden vóór 1 Juni 1945 en aan de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand blijkt, dat in een bepaald geval bij de inschrijving belang bestaat.

Artikel 3
Het Koninklijk besluit van 28 Maart 1945 (Stb. F 30) wordt ingetrokken.

Artikel 4
1
De tijdens de bezetting hier te lande door Duitse ambtenaren van de burgerlijke stand gehouden registers worden afgesloten en bewaard door de Nederlandse ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeenten, waar de Duitse ambtenaren waren gevestigd.
2
De registers worden beschouwd als registers van de burgerlijke stand in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
3
Indien dubbelen aanwezig zijn zullen deze worden overgebracht naar de griffie van de Arrondissements-Rechtbank, binnen welker gebied de standplaats van de ambtenaar van de burgerlijke stand is gelegen. Ontbrekende dubbelen worden niet vervangen.
4
Uittreksels uit Duitse akten worden afgegeven in de Nederlandse taal.

Artikel 5
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 23 December 1953
juliana
De Minister van Justitie,
l
A. DONKER.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
beel
Uitgegeven de zesde Januari 1954.
De Minister van Justitie,
l
A. DONKER.