Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet wegvervoer goederen

 

Wet van 30 oktober 2008 tot wijziging van de regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto?s (Wet wegvervoer goederen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de regelgeving voor de toelating tot het beroep van goederenvervoerder over de weg en voor de toelating tot de markt van het goederenvervoer over de weg te versoberen, om de administratieve lasten voor de goederenvervoerders te verminderen en de handhaafbaarheid van de regelgeving te verbeteren, mede gelet op de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap van 23 juli 1962 betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor bepaalde soorten goederenvervoer over de weg (Pb EG 70), verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een Lidstaat of over het grondgebied van een of meer Lid-Staten (PbEG L 95), verordening (EEG) nr. 3118/93 van de Raad van Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoerders worden toegelaten tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in een Lid-Staat waarin zij niet gevestigd zijn (PbEG L 279) en op richtlijn nr. 96/26/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1996 inzake de toegang tot het beroep van vervoerder van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma?s, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoerondernemers (PbEG L 124);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 1.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 1.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 1.3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 2. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.11 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.12 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.13 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 3. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 4. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 4.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 4.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 4.3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 4.4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 4.5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 4.6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 5. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 6. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6.3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6.4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 7. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 7.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 7.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 7.3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 8. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8.3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8.4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8.5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8.6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8.7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8.8
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij koninklijk besluit kunnen andere tijdstippen worden vastgesteld waarop de onderdelen van artikel 8.4 in werking treden.

Artikel 8.9
Deze wet wordt aangehaald als: Wet wegvervoer goederen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
?s-Gravenhage, 30 oktober 2008
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat , C. M. P. S. Eurlings
Uitgegeven de negende december 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin