Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafvordering

 

Artikel 457
[1.] Herziening van eene in kracht van gewijsde gegane einduitspraak houdende veroordeeling, kan worden aangevraagd:
1
op grond van de omstandigheid dat bij onderscheidene arresten of vonnissen, in kracht van gewijsde gegaan of bij verstek gewezen, bewezenverklaringen zijn uitgesproken, welke niet zijn overeen te brengen;
2
op grond van eenige omstandigheid die bij het onderzoek op de terechtzitting den rechter niet was gebleken en die op zich zelve of in verband met de vroeger geleverde bewijzen met de uitspraak niet bestaanbaar schijnt in dier voege dat ernstig vermoeden ontstaat dat ware zij bekend geweest, het onderzoek der zaak zou hebben geleid, hetzij tot vrijspraak van den veroordeelde, hetzij tot ontslag van rechtsvervolging op grond dat deze niet strafbaar was, hetzij tot niet ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot toepasselijkverklaring van eene minder zware strafbepaling;
3
op grond van een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin is vastgesteld dat het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden dan wel een protocol bij dit verdrag is geschonden in de procedure die tot de veroordeling of een veroordeling wegens hetzelfde feit op grond van dezelfde bewijsmiddelen heeft geleid, indien herziening noodzakelijk is met het oog op rechtsherstel als bedoeld in artikel 41 van dat verdrag.
[2.] Op gelijke gronden kan herziening worden aangevraagd, indien bij het gewijsde een telastegelegd feit als bewezen is aangenomen, zonder dat ter zake eene veroordeeling is gevolgd. Onder "veroordeelde" wordt in dezen Titel begrepen hij tegen wien zoodanig gewijsde is gegeven; de bepalingen daarvan worden te zijnen aanzien overeenkomstig toegepast, met dien verstande dat het eerste lid van artikel 481 geene toepassing vindt.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AU7403, Kort geding, KG 05/1346
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  05-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] Eiseres vordert - zakelijk weergegeven - gedaagde te gebieden: 1. aan eiseres in origineel of kopie de navolgende stukken ter beschikking te stellen: a) de originele cheques uit het strafdossier; b) de tactische en technische journaals, behorend bij het strafrechtelijk onderzoek tegen eiseres...
 • LJN AT2951, Kort geding, KG 05/343
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  31-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] Eiser vordert, zakelijk weergegeven, (primair) schorsing van de tenuitvoerlegging van de uitspraak van het Hof van Discipline en (subsidiair) veroordeling van de Staat om de tenuitvoerlegging van die uitspraak op te schorten, een en ander totdat op het herzieningsverzoek van eiser is beslist . [...
 • LJN AA5848, Kort geding, KG 00/578
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  18-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 's-GRAVENHAGE Sector Civiel Recht - President Vonnis in kort geding van 18 mei 2000, gewezen in de zaak met rolnummer KG 00/578 van: 1. H.G.J. d. B. 2. J.W. V. beiden wonende te P. eisers, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. P.H. Doedens te Utrecht, tegen: De Staat der Nederlanden, ...
 • LJN AT5925, Eerste aanleg - meervoudig, 04 / 749 ALGEM
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Boete opgelegd in verband met te laat indienen reïntegratieplan voor een arbeidsongeschikte werknemer. Tegen ongegrondverklaring van de bezwaren (29 november 2001) is geen beroep ingesteld. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft (uitspraak 6 november 2001, zie o.a. USZ 2002, 19) geoordeeld dat het...
 • LJN AV5385, Eerste aanleg - meervoudig, 09/920401-01 (tul); 09/920370-03 (tul)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] De rechtbank verklaart zich onbevoegd ten aanzien van de vordering tot tenuitvoerlegging ... De rechtbank verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk ten aanzien van de vordering tot tenuitvoerlegging [...]
 • LJN BA8456, Kort geding, KG 07/744
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  29-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eiser is advocaat en heeft van de Raad van Discipline de maatregel van schorsing in de uitoefening van de praktijk voor de duur van twee weken en na hoger beroep van het Hof van Discipline voor de duur van vier weken opgelegd gekregen vanwege een ontvangen klacht van een (voormalig) cliënt van eiser over eisers declaratiegedrag...
 •