Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Algemene Kinderbijslagwet, enz.

 

Wet van 22 december 1994, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige wijzigingen aan te brengen in de hoogte van de kinderbijslagbedragen ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, alsmede enige daarmee samenhangende wijzigingen in de nominale premies voor de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en daarmee een vermindering van de collectieve uitgavendruk te bereiken;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel III [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel IV
1
In afwijking van artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, geldt voor een kind dat is geboren vóór 1 januari 1995, artikel 12, eerste tot en met vijfde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dit voor inwerkingtreding van deze wet luidde.
2
[Vervallen.]
3
In afwijking van artikel 28, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, bedraagt de kinderbijslag voor een kind, dat op 1 oktober 1994 de leeftijd van 18 jaar had bereikt, 100% van het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, vijfde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dit voor inwerkingtreding van deze wet luidde.
4
[Vervallen.]
5
Op een beschikking als gevolg van een herziening van de kinderbijslag op grond van het bepaalde in artikel I, onderdeel C, zijn de artikelen 3.41 en 3.45 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.
6
Onverminderd artikel V, is artikel 13 van de Algemene Kinderbijslagwet van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, c en d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor inwerkingtreding van deze wet.
7
In afwijking van het eerste lid van dit artikel is het rangordebedrag voor het eerste kind gelijk aan het bedrag genoemd in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet.

Artikel V [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel VI [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel VII [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel VIII [Vervallen per 01-01-2001]
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te '-Gravenhage, 22 december 1994
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
r
L. O. Linschoten
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
e
Borst-Eilers
Uitgegeven de negenentwintigste december 1994
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager